Vergi Sirküleri 40 : İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 40 : İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 22.05.2017

SİRKÜLER NO : 2017/40

İHRACAT VE DİĞER DÖVİZ KAZANDIRICI FAALİYETLERDE DAMGA

VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği, 18/05/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile ihracat ve ihracata ilişkin işlemler ile diğer döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi ve harç istisnasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Tebliğ, 9/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihi olan 18/5/2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Tebliğde yapılan açıklamalar kısaca şöyledir:

1. Tebliğ’de istisna kapsamındaki ihracat işlemleri maddeler halinde sıralanmıştır.

2. İstisna kapsamındaki döviz kazandırıcı faaliyetler de ayrıntılı olarak maddeler halinde sıralanmıştır.

3. Tebliğ’de istisnanın uygulamasına ilişkin esaslar açıklanmıştır. Buna göre uygulama esasları özet olarak şöyle olacaktır:

3.1 Dahilde İşleme İzin Belgesi ile diğer döviz kazandırıcı faaliyetler için bu konuda düzenlenmiş “Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi”nin ibrazı üzerine, sözü edilen belgelerin geçerlilik süresi içerisinde yapılması şartıyla ilgili kuruluşlarca, tebliğde açıklanan usul ve esaslar çerçevesinde başka bir belge aranmaksızın resen damga vergisi ve harç istisnası uygulanacaktır.

3.2 Belgenin alınmasından önce veya belgenin geçerlilik süresinin dolmasından sonra, belgeye bağlanan iş ile ilgili olarak yapılan işlemlere harç ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi istisnası tatbik edilmeyecektir.

Diğer taraftan unutulmamalıdır ki, istisna belgesi müracaatı için istenen belgeler arasında işleme konu sözleşme yer almamaktadır. Dolayısıyla istisna belgesi için yapılacak başvuruların sözleşme düzenlenmeden önce yapılması, sözleşmenin istisna belgesi alındıktan sonra imzalanması konularına dikkate edilmelidir.

3.3 İstisna uygulaması istisna belgesinde yer alan esaslar dikkate alınarak yürütülür.

3.4 Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesine bağlanan diğer döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara belgenin geçerlilik süresi içerisinde belgede yer alan tutarla sınırlı olmak kaydıyla, damga vergisi ve harç istisnası uygulanır.

3.5 Vergi, Resim, Harç İstisnası Belgesi, belge sahibinin ihale makamı ile yapacağı işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası sağlayacak olup, belge sahibi firmaların belge konusu işe ilişkin mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemlere ve bu işlemler nedeniyle düzenlenen kağıtlara damga vergisi ve harç istisnası uygulanması için, her iki işlem tarafının da o işle ilgili olarak düzenlenmiş belgeye sahip olması şarttır. Belge sahibi firmanın mal, malzeme veya hizmet temin ettiği kişi ve kurumlarla yapacağı işlemlerde her iki işlem tarafının da o işle ilgili belgesinin bulunmaması durumunda, söz konusu muamelelere damga vergisi ve harç istisnası uygulanmaz.

3.6 6728 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 9/8/2016 tarihinden itibaren, yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak ihaleye çıkılmış olması uluslararası ihale için tek başına yeterli olmayıp, uluslararası ihaleden bahsedebilmek için söz konusu ihaleye yabancı firmanın da teklif vermiş olması gerekir.

Tebliğde ayrıca “İşlem Yapan Kuruluşların Sorumlulukarı”, Ekonomi Bakanlığı ve Merkez Bankası tarafından yapılacak işlemler ile Vergi Daireleri tarafından yapılacak işlemler ve diğer hususlar açıklanmıştır.

İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş