Vergi Sirküleri 28 : Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının Vergilendirilmesine İlişkin Gider Vergileri Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 28 : Elektronik Para ve Ödeme Kuruluşlarının Vergilendirilmesine İlişkin Gider Vergileri Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 13.03.2017

SİRKÜLER NO : 2017/28

ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME KURULUŞLARININ VERGİLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN GİDER VERGİLERİ TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(91 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği, 11/03/2017 Tarihinde Yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile 6493 sayılı kanun uyarınca BDDK’dan alınan faaliyet izni ile faaliyet gösteren elektronik para ve ödeme kuruluşları ile bu kuruluşların şube veya temsilcilerince yapılan ödeme hizmetlerinin vergilenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Tebliğ, 1 Nisan 2017 Tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Tebliğ ile yapılan düzenlemeler özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının mükellefiyeti ve matrah:

Gider Vergileri Kanununun göre, esas iştigal konusu olarak ödeme hizmeti veren elektronik para ve ödeme kuruluşlarının banker kapsamında BSMV mükellefiyeti doğar.

Elektronik para ve ödeme kuruluşları tarafından ödeme hizmeti kullanıcısına verilen hizmet nedeniyle tahsil edilen komisyon, ücret vb. tutarların tamamının vergilendirilmesi esastır. Komisyon tutarının bir kısmının yurt dışında veya yurt içinde yerleşik bir kuruluşa aktarılmasının BSMV matrahına etkisi bulunmaz.

Ödeme hizmetlerinde, elektronik para ve ödeme kuruluşları tarafından diğer mükelleflere işlemle doğrudan bağlantılı olarak hesaplanıp işlem başına aktarılan bir komisyon tutarı bulunması halinde bu tutar lehe alınan paranın hesabında işlem maliyeti olarak dikkate alınabilir. Ancak işlem anında ortaya çıkmayan veya işlem anında ortaya çıkmakla birlikte tutarı net bir şekilde hesaplanamayan maliyet unsurları lehe alınan paranın hesabında dikkate alınmaz.

2. Ödeme Hizmetlerinin Vergilendirilmesi:

2.1. Sanal POS hizmetlerinde vergilendirme ve matrah:

İlgili yasa kapsamında gerçekleştirilen sanal POS hizmetinde ödeme kuruluşu tarafından lehe alınan paralar üzerinden BSMV hesaplanması gerekir.

Ödeme kuruluşunun tahsil ettiği komisyonun belli bir kısmını hizmet aldığı bankaya aktarması halinde bu tutar lehe alınan paranın hesabında işlem maliyeti olarak dikkate alınabilir.

2.2. Elektronik para ihracına ilişkin ödeme hizmetlerinde vergilendirme ve matrah:

İlgili kanun kapsamında işlem yapan elektronik para kuruluşunun ödeme hizmeti kullanıcısıyla yapmış olduğu anlaşma uyarınca tahsil ettiği komisyon tutarları üzerinden BSMV hesaplanması gerekir.

2.3. Para havalesi hizmetlerinde vergilendirme ve matrah:

İlgili kanun kapsamında gerçekleştirilen ve işleme ilişkin komisyon tutarının gönderenden tahsil edildiği ödeme hizmetine ilişkin olarak vergilemenin nasıl yapılacağı Tebliğde 7 ayrı alternatif işlem biçimi dikkate alınarak örneklerle açıklanmıştır.

2.4. Mobil ödeme hizmetlerinde vergilendirme ve matrah:

İlgili kanun kapsamında gerçekleştirilen elektronik haberleşme hizmetleri aracılığıyla sunulan mobil ödeme hizmetlerinde ödeme kuruluşlarınca lehe alınan paralar üzerinden BSMV hesaplanması gerekir.

Komisyon tutarının bir kısmının ödeme kuruluşunca başka bir kuruluşa aktarılması halinde söz konusu tutar lehe alınan paranın hesabında işlem maliyeti olarak dikkate alınabilir.

2.5. Fatura ödemelerine aracılık hizmetlerinde vergilendirme ve matrah:

İlgili kanun kapsamında gerçekleştirilen fatura ödemelerine aracılık hizmetlerinde ödeme kuruluşlarınca fatura ödemesini yapandan ve/veya faturaya bağlı alacağını tahsil edenden lehe alınan tutar üzerinden BSMV hesaplanması gerekir.

İşleme aracılık eden temsilcinin BSMV mükellefi olmayan bir kişi olması halinde temsilci tarafından kendi payına düşen komisyon tutarı üzerinden KDV hesaplanması gerekir. Ödeme kuruluşunun ise temsilci tarafından kendisine aktarılan komisyon tutarı üzerinden BSMV hesaplaması gerekir.

3. Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının şubeleri tarafından verilen ödeme hizmetlerinin beyanı:

Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının şubeleri tarafından yapılan işlemler dolayısıyla verilmesi gereken Hizmet Vergisi (Banka Muameleleri Vergisi) Beyannamelerinin, genel merkezlerince bağlı bulundukları vergi dairesine verilmesi uygun görülmüştür.

Elektronik para ve ödeme kuruluşlarının bu Tebliğin yürürlüğünden önce ödeme hizmetlerine ilişkin faaliyetleri dolayısıyla açılan sürekli KDV mükellefiyet kayıtlarının bu Tebliğin yayımını izleyen ayın sonuna (Nisan 2017 sonuna kadar) kadar kapatılması gerekmektedir.

91 Seri No’lu Gider Vergileri Genel Tebliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş