Vergi Sirküleri 2017/13 : 10 Seri No’lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır.

Vergi Sirküleri 2017/13 : 10 Seri No’lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır.

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.02.2017

SİRKÜLER NO : 2017/13
 

10 SERİ NO’LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No’lu Tebliği, 03/02/2017 Tarihinde yayınlanmıştır.)

Yayımlanan Tebliğ ile KDV Kanununda yapılan son değişiklikler uyarınca Genel Uygulama Tebliği’nde (GUT) de bazı değişiklikler yapılarak, bu değişiklikler konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılmıştır.  Yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

1. Teşvik Kapsamında Yazılım ve Gayri Maddi Hak Kiralamalarına Getirilen KDV İstisnası:

Bilindiği üzere 6770 Sayılı Kanun ile yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan “Makine ve teçhizat teslimleri” istisna sına ilave yapılarak “belge kapsamındaki yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları” da istisna  kapsamına  alınmıştı. Yayımlanan tebliğ ile yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları istisnasının uygulamasında, makine ve teçhizat teslimlerindeki istisna uygulamasına ilişkin olarak KDV GUT’un ilgili bölümlerinde belirlenmiş usul ve esasların geçerli olduğu belirtilerek, KDV GUT’un ilgili bölümlerindeki metinler bu değişikliğe uyarlanmıştır.

2. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşlerinde KDV İadesi:

Bilindiği üzere 6770 sayılı Kanun ile yapılan değişikliklere göre yatırım teşvik kapsamında yapılan sabit yatırımlar nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV için yatırım tutarına göre 6 aylık dönemi izleyen yıl içinde  ya da  indirimle giderilemeyen dönemi izleyen yıl içerisinde iade olunması düzenlenmiştir.

Yapılan düzenleme ile KDV kanuna geçici 37. Madde eklenerek; imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

a)       Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b)      50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunabilecektir.

Yayımlanan Tebliğ ile konuya ilişkin aşağıdaki belirlemeler yapılmıştır:

Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2017-30/6/2017) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2017-30/6/2018),

- Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2017-31/12/2017) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2018-31/12/2018),

50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (1/1/2018-31/12/2018)

talep edilmesi halinde iadesi öngörülmektedir.

-İstisna, inşaat işlerine ilişkin olmak koşuluyla hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.

-İstisna, verginin önce uygulanıp sonra iade edilmesi şeklinde düzenlenmiş olup, istisna kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanır.

-Yatırımı yapan belge sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin bu şekilde yüklenilen vergiler, ilgili dönemde indirim konusu yapılır. Söz konusu mükelleflerin bu şekilde yüklenip indirim hesaplarına dahil ettikleri vergilerin öncelikle indirim yoluyla telafi edilmesi gerekmektedir. İlgili altı aylık veya yıllık dönemlerde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi mümkündür. İadesi talep edilecek KDV tutarının altı aylık veya yıllık dönemlere ilişkin son dönem beyannamesindeki sonraki döneme devreden KDV tutarını aşamayacağı tabiidir.

3. Hazinenin Taşınmaz Teslimi ve Kiralamaları, İrtifak Hakkı Tesisi, Kullanma İzni ve Ön İzin Verilmesi İşlemleri, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının Arsa ve Arazi Teslimleri ile Belediye ve İl Özel İdarelerinin Taşınmaz Satışları:

6770 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca, KDV Kanunu Madde 17/4-p’ye göre, belediyeler ve il özel idarelerinin mülkiyetindeki taşınmazların satışı (belediye ve il özel idarelerinin bünyelerinde oluşan iktisadi işletmelerin taşınmaz satışları hariç) KDV’den istisna edilmiştir.

Belediyeler ve il özel idarelerinin bünyesinde bulunan iktisadi işletmelerin aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan ve bu iktisadi işletmeler tarafından ticareti yapılmayan taşınmazların satışı, KDV Kanunu (17/4-r maddesine göre KDV’den istisna olacaktır.

3.1. Belediye ve İl Özel İdarelerinin 27/1/2017 Tarihinden Önce Yaptıkları Taşınmaz Satışları

Belediye ve il özel idarelerinin 27/1/2017 tarihinden önceki iktisadi işletme oluşturmayan taşınmaz satışlarına ilişkin olarak vergi dairelerince geçmişe dönük herhangi bir KDV tarhiyatı yapılmayacaktır. Ayrıca, 27/1/2017 tarihinden önce bu kapsamda vergi dairelerince tarhiyat yapılmış olması ve bu tarhiyatlara karşı belediyeler veya il özel idareleri tarafından dava açılmış olması halinde açılan davalardan feragat edilmesi şartıyla tarhiyatlardan vazgeçilerek tahakkuk eden tutarlar terkin edilecektir. Ancak, bu şekilde tahakkuk eden tutarların tahsil edilmesi halinde tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

4. Konut Tesliminde KDV Oranı ve Yılı İçinde Nakden İade ile İndirimli Oranda KDV İade Sınırında Değişiklik:

Hatırlanacağı üzere, 3 Şubat 2017 Tarihinde yayımlanan, 2017/9759 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

a) 1.000 Türk Lirası ile 2.000 bin Türk Lirası (2.000 Türk Lirası dahil) arasında olan konutların tesliminde %8, (bu oran düzenleme öncesi %18 idi)

b) 2.000 Türk Lirasının üzerinde olan konutların tesliminde %18,

KDV oranı uygulanacaktır. Ayrıca,  %18 KDV oranına tabi konutların da 30 Eylül 2017 tarihine kadar yapılacak teslimlerinde de  %8 KDV oranı uygulanacaktır.

BKK ve yayımlanan Tebliğ ile indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılması uygun görülmüştür.

İndirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır 31/01/2017 tarihli ve 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılı için 10.000 TL olarak belirlenmiştir. 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacaktır.

Yayımlanan Tebliğ ile yılı içinde iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde nakden veya belirli borçlara mahsuben iadesinde, yılı içinde iade edilen tutarlar dikkate alınmadan aylar itibarıyla kümülatif hesaplama yapılacağı, bulunan tutardan yılı içinde yapılan iadelerin düşüleceği, kalan tutarın işlemin yapıldığı yıl için belirlenen iade edilmeyecek alt sınırı aşan kısmının nakden veya mahsuben iadesinin, izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin KDV beyannameleri ile talep edilebileceği belirtilmiştir.

Ayrıca Tebliğde diğer işlemlerin yine indirimli orana tabi KDV iadesinde olduğu gibi yapılacağı belirtilmiş olup ilaveten indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan yılı içinde nakden iade tutarının hesaplanmasında, 5.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılacağı belirtilmiştir.

KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 10 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş