Vergi Sirküleri 2017/03 : 11 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

Vergi Sirküleri 2017/03 : 11 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmıştır

VERGİ SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2017

SİRKÜLER NO : 2017/03
 

11 SERİ NO’LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

(Kurumlar Vergisi 1 Seri No’lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No’lu Tebliğ 31/12/2016 tarihli 3. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanmıştır)

Yayımlanan Tebliğ ile “Bölgesel Yönetim Merkezleri”  muafiyetine, “Sat-geri kirala İşlemleri”, “Sınai Mülkiyet Hakları İstisnasına” , “Kreş ve Gündüz Bakımevleri İstisnası”, “Türkiye’den Yurtdışı Kişilere Verilen İndirim Kapsamındaki Hizmetlere” ve “Kullanılamayan Yatırıma Katkı Tutarının Gelecek Dönemlere Devrine İlişkin” konularda açıklamalarda yapılmıştır. Yapılan açıklamalar özet olarak aşağıdaki gibidir:

  1. Bölgesel Yönetim Merkezleri Muafiyetine İlişkin Düzenlemeler:

Hatırlanacağı üzere, 6728 sayılı Kanun ileKVK’nun Muafiyetler başlıklı 4’üncü maddesinin birinci fıkrasına bent eklenerek bölgesel yönetim merkezlerine ilişkin muafiyet düzenlenmiştir. Buna göre aşağıdaki şartları sağlayan Bölgesel Yönetim Merkezleri 9/8/2016 tarihinden geçerli olmak üzere Kurumlar Vergisinden muaf tutulacaktır;

  • Ekonomi Bakanlığından alınan izne istinaden kurulmaları,
  • Tüm giderlerinin Türkiye'de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi veya karından ayrılmaması.

Yayımlanan Tebliğ ile Bölgesel Yönetim Merkezleri (BYM) muafiyetine ilişkin aşağıdaki konularda açıklamalar yapılmıştır:

• BYM’ler Türkiye'de ticari faaliyette bulunmamak kaydıyla muafiyetten faydalanabileceklerdir.

•BYM’ler bütün masraflarını yurt dışından getirecekleri dövizlerle karşılamak zorundadırlar.

•BYM’ler giderlerinin tamamının veya bir kısmının, Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirmesi veya kârından ayırması halinde muafiyeti kaybeder.

•Muafiyetten yararlanan BYM’lerin giderlerinin, Türkiye’de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınmayacaktır.

  1. Sat-geri kirala İşlemlerine İlişkin Düzenlemeler:

Hatırlanacağı üzere, 6728 sayılı Kanun ile KVK’nun İstisnalar başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde düzenleme yapılarak, kurumların kira sertifikası ihracına veya sat-kirala-geri al işlemlerine konu edilen taşınmazlarının satışından doğan kazançlarına ilişkin istisna hükmü yeniden düzenlenmiştir. Buna göre sat-kirala-geri al işlemine veya kira sertifikası ihracına konu edilen taşınmazların üçüncü kişilere satışında 2 yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında, bu taşınmazların sat-kirala-geri al işlemi dolayısıyla finansal kiralama şirketi, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu sürelerin de dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Yine aynı şekilde kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketlerine devredilen taşınmazların kaynak kuruluş tarafından üçüncü kişilere satışında, aktifte bulundurma süresinin hesabında bu taşınmazların kira sertifikası ihracı amacıyla varlık kiralama şirketinin aktifinde bulunduğu sürelerin de dikkate alınacağı belirtilmiştir. Konu Tebliğde örnek ile açıklanmıştır.

  1. Kreş ve Gündüz Bakımevlerine İstisnasına İlişkin Düzenlemeler:

Hatırlanacağı üzere 1/1/2017tarihinden itibaren faaliyete geçmiş kreş ve gündüz bakımevlerinin kazançları beş hesap dönemi boyunca Kurumlar Vergisinden istisna olacaktır. Tebliğde istisnaya ilişkin olarak aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

  • Kreş ve gündüz bakımevlerine ilişkin olarak kazanç istisnasından yararlanan mükelleflerin, işletilen kreş ve gündüz bakımevlerine ilave olarak yeni kreş ve gündüz bakımevi açmaları durumunda, yeni açılan kreş ve gündüz bakımevi, istisna uygulaması açısından ayrı bir birim olarak değerlendirilerek yararlandırılacaktır.

- Yeni bir kreş ve gündüz bakımevi olarak tanımlanmayan, mevcut kreş ve gündüz bakımevinin kapasitesinin genişletilmesi veya başka bir binaya taşınılması hallerinde istisna uygulamasından yararlanmaları söz konusu olmayacaktır.

  1. Sınai Mülkiyet Hakları İstisnasına İlişkin Düzenlemeler:

Hatırlanacağı üzere, 6728 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Sınai mülkiyet haklarında istisna başlıklı 5/B maddesinde değişiklik yapılmış ve böylece  9/8/2016 tarihinden itibaren, Maliye Bakanlığı  değerleme raporu düzenlenmeksizin istisnadan yararlanabilmeleri sağlanmıştır.

Yayımlanan Tebliği ile aşağıdaki açıklamalar yapılmıştır:

-Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 9/8/2016 tarihinden önce, Kanunun 5/B maddesi kapsamında istisnadan yararlanmak üzere değerleme raporu düzenlenmesi amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığına başvuruda bulunmuş olan mükellefler, başvurularına konu bu buluşlarından 1/1/2015 tarihinden itibaren elde ettikleri kazançları için değerleme raporu düzenlenmeksizin istisnadan faydalanabileceklerdir.

-Patentli veya faydalı model belgeli buluşlardan elde edilen kazançların %50'si kurumlar vergisinden istisna olacağı belirtilmiş ve konu örnekler açıklanmıştır.

  1. Türkiye’den Yurtdışı Kişilere Verilen İndirim Kapsamındaki Hizmetlere İlişkin Düzenlemeler:

Hatırlanacağı üzere, 6728 sayılı Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Diğer indirimler başlıklı 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinin birinci paragrafında yer alan indirim uygulaması genişletilmiştir. Böylece; ürün testi, sertifikasyon, veri işleme, veri analizi ve mesleki eğitim hizmeti verenler tarafından, Türkiye'de yerleşmiş olmayan kişilerle, işyeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunanlara Türkiye'de verilen ve münhasıran yurt dışında yararlanılan bu hizmetler dolayısıyla oluşan kazançların yarısı, kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde indirim konusu yapılabilecektir.

Yayımlanan Tebliğde, bu indirimin uygulanmasında mesleki eğitimin kapsamına giren hizmetler aşağıdaki şekilde sayılmıştır:

•Planlama, tanıtım, satış, satış sonrası hizmetler, marka yönetimi, finansal yönetim, teknik destek, Ar-Ge, tasarım, dış tedarik, yeni geliştirilen ürünlerin test edilmesi, laboratuvar, araştırma ve analiz,

•Sanayi, turizm, inşaat, tarım, savunma, reklam, internet ve e-ticaret, çevre, sağlık, basın, kültür-sanat, sigorta, enerji, spor ve denizcilik, iç ve dış ticaret, lojistik ve ulaştırma hizmetleri.

  1. Kullanılamayan Yatırıma Katkı Tutarının Gelecek Dönemlere Devrine İlişkin Düzenlemeler:

Hatırlanacağı üzere, 6728 sayılı Kanun ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun İndirimli kurumlar vergisi başlıklı 32/A maddesinde yapılan düzenleme ile yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmasına olanak sağlanmıştır.

Yayımlanan Tebliğ ile konuya ilişkin örneklerle açıklamalar yapılmıştır. Buna göre, ilgili teşvik belgesi kapsamındaki toplam yatırıma katkı tutarının yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar yararlanılamayan kısmı (yatırımın tamamlandığı hesap döneminin sonuna kadar gerek diğer faaliyetlerden elde edilen kazançlara ve gerekse yatırımın tamamen veya kısmen işletilmesinden elde edilen kazançlara indirimli kurumlar vergisi uygulanması suretiyle yararlanılan kısmından sonra kalan yatırıma katkı tutarı), yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak dikkate alınacaktır.

Kurumlar Vergisi  1 Seri No’lu Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 11 Seri No’lu Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş