SPK Sirküleri 37 : Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)

SPK Sirküleri 37 : Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)


SPK Sirküleri 37 : Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2)

SPK SİRKÜLERİ

 

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/37

 

YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA

ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİ

(II-14.2)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren II-14.2 sayılı "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği' (Tebliğ) 30.12.2013 tarihinde mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ düzenlemesi ile getirilenler aşağıdaki gibidir;

 

 

1.Fonlar, finansal tablolarının hazırlanmasında KGK tarafından yayımlanan TMS/TFRS'yi esas alırlar.

 

2.Fonlar, Tebliğ'de verilen esaslar çerçevesinde; fiyat raporları ve portföy dağılım tablolarından oluşan portföy raporlarını hazırlamak zorundadır. Fiyat raporları ise, portföy değeri tablosu ve toplam değer (net varlık değeri) tablosunu içerir.

 

Toplam değer tablosu = Portföy değeri + diğer varlıklar ve alacaklar - borçlar

Katılma payı fiyatı = Toplam değer / katılma payı sayısı

 

3.Fonların fiyat raporlarını ve portföy dağılım tablolarını hazırlama yükümlülükleri ve zamanları aşağıda yer almaktadır.

37-1

4.Fiyat raporlarında portföydeki varlıkların değeri aşağıdaki esaslara göre tespit edilir:

37-2

Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.

5.Fonların finansal rapor düzenleme yükümlülüğü ve bağımsız denetim yükümlülüğü ile kamuya açıklama zamanları aşağıda yer almaktadır.

37-2

6.Fonların yıllık finansal raporlar dışında bağımsız denetim yaptırmaları gereken durumlar tabloda verilmektedir.

37-2

 

  Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.