SPK Sirküleri 33 : Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)

SPK Sirküleri 33 : Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)


SPK Sirküleri 33 : Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği (II-18.1)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 25.12.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/33

Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği

(II-18.1)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 23.01.2008 tarihinde yayımlanan Seri IV, No:38 Tebliği yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren II-18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" (Tebliğ) 25.12.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ düzenlemesi ile;

Paylarını halka arz etmek üzere SPK'ya başvurmuş olan şirketler ile halka açık şirketler bu Tebliğ hükümlerine tabi olacağı belirtilmiştir.
Şirketlerin kayıtlı sermaye sistemine geçmeleri için SPK'dan izin almaları gerektiği, daha önce TTK uyarınca bu sisteme geçmiş olan şirketler için ayrıca SPK izni aranmayacağı açıklığa kavuşturulmuştur.
Kayıtlı sermaye sistemine geçecek şirketlerin başlangıç sermayelerinin en az 100.000 TL olması gerektiği ve kayıtlı sermaye tavanına 5 yıl süreyle geçerli olmak üzere izin verileceği belirtilmiştir.
İzin verilen kayıtlı sermaye tavanının şirketlerin ödenmiş sermayesi veya özsermayesinden yüksek olanının 5 katını aşamayacağı; üst limit belirlemede şirketlerin konsolide finansal tablolarının bulunması durumunda, konsolide finansal tablolardaki ana ortaklığa ait özsermaye toplamı esas alınacağı hükme bağlanmıştır.
Kayıtlı sermaye sistemindeki, şirketlerin yönetim kuruluna yeni pay alma haklarını kısıtlama yetkisinin verilmesi için genel kurul onayı alınırken, kararların toplantı nisabı aranmaksızın, şirket genel kuruluna katılanların üçte ikisinin olumlu oy vermesi şarttı getirilmiş; ancak, genel kurul toplantısına sermayeyi temsil edenlerin en az yarısının hazır bulunması hâlinde, toplantıya katılanların çoğunluğu ile karar alınması gerektiği düzenlenmiştir.
Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmek isteyen şirketlerde yönetim kuruluna;

İmtiyazlı veya nominal değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması,
Pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması,
İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı,

nitelikte karar alınması yetkisi verilmek istendiği takdirde, bu yetkilerin yönetim kuruluna verildiğine dair açık hükümlerin esas sözleşme metninde yer alması şarttı düzenlenmişti.

 

Yönetim kurulunun bu Tebliğdeki esaslar çerçevesinde aldığı kararlar aleyhine hakları ihlal edilen pay sahiplerinin, TTK'nın genel kurul kararlarının iptaline ilişkin hükümleri çerçevesinde kararın ilanından itibaren 30 gün içerisinde şirket merkezinin bulunduğu yer mahkemesinde iptal davası açabilecekleri öngörülmüştür.

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.