SPK Sirküleri 32 : Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)

SPK Sirküleri 32 : Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)


SPK Sirküleri 32 : Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 24.12.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/31

Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla

 Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 09.03.1994 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Seri: IV, No: 8 Tebliğini yürürlükten kaldırılan ve yeni düzenlemeleri içeren II-30.1 sayılı "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği' (Tebliğ) 24.12.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girmiştir.

 

Tebliğ düzenlemesi ile;

 

 Payları borsada işlem gören ve işlem görmeyen tüm halka açık şirketlerin genel kurullarında vekaleten oy kullanılma ve vekalet toplama prosedürleri belirlenmiştir. Halka açık bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri ve emeklilik şirketlerinin ise özel mevzuatlarına aykırı olmamak kaydıyla bu Tebliğ hükümlerine tabi olacağına açıklık getirilmiştir.
Türk Ticaret Kanununa göre, vekalet ilişkisi olmaksızın oy hakkının bizzat pay sahibi tarafından belirli bir yönde kullanılması amacıyla, pay sahipleri ya da pay sahipleri ile üçüncü kişiler arasında yapılan oy sözleşmeleri ise Tebliğ kapsamı dışında tutulmuştur.
Vekil aracılığı ile oy kullanmada, vekilin birden fazla pay sahibi için oy kullanabileceği, vekilin pay sahibi olan veya olmayan kişi olabileceği, elektronik genel kurul sisteminden vekil tayini yapıldığında vekaletname ibrazına gerek olmadığı belirtilmiştir.
Vekaleten oy kullanılması ve çağrı yoluyla vekalet toplanması uygulamalarına ilişkin olarak vekalet formları ile bilgi formlarının formatları değiştirilmiş, bu formların ilanına ilişkin hükümler güncellenmiştir.
 Vekilin yetkisinin sınırlarının belirlenebileceği, elektronik genel kurul sisteminden vekil tayini yapıldığında oyun ne yönde kullanılacağı belirtilerek temsil yetkisinin sınırlanabileceği, vekilinin kendisine verilen yetkiye uygun hareket etmemesi durumunda da verilen oyun geçerli olacağı hükme bağlanmıştır.
 Çağrı yoluyla vekâlet toplanması düzenlemesinin kapsamı genel kurul gündeminde yer alan tüm hususları içerecek şekilde genişletilmiş ve bu yolla vekalet toplanmasında oy hakkı sahiplerine vekalet vermeleri için herhangi bir menfaat önerilemeyeceği düzenlenmiştir.
Payları kayden izlenen şirketler için vekalet toplayacak kişi tarafından vekalet ve bilgi formunun KAP'ta yayınlanmak üzere iletilmesiyle; payları kayden izlenmeyen şirketlerde ise, hazırlanan vekalet ve bilgi formlarının gazete, dergi ve benzeri yerlerde ilanı ile vekalet toplama çağrısının başlatılacağı, çağrı yoluyla vekalet toplana süresinin genel kurul tarihinden üç gün öncesine kadar mümkün olacağı belirtilmiştir.

 

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.