SPK Sirküleri 26 : Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)

SPK Sirküleri 26 : Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)


SPK Sirküleri 26 : Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 27.11.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/26

Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği

(III-52.2)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) borsa yatırım fonlarıyla ilgili 13.04.2004 tarihli Seri: VII, No:23 Tebliği'ni yürürlükten kaldıran, III-52.2 sayılı "Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" (Tebliğ) 27.11.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Tebliğ'in fon tutarına ilişkin hükümleri yayımı tarihinde, diğer tüm hükümleri 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Tebliğ'de yatırım fonlarına ilişkin düzenlemelere ve yurt dışı uygulamalara paralel olarak mevut borsa yatırım fonları düzenlemeleri yeniden ele alınmakta, swap sözleşmelerine, yabancı borsa yatırım fonlarına ve konvertibl dövize dayalı yeni endeks takip stratejileri belirlenmekte, kamuyu aydınlatmaya ilişkin esaslar tekrar düzenlenmekte ve fonların kuruluş ve izahname onaylama süreçleri kolaylaştırılmaktadır.

 

Tebliğ'de öne çıkan hususlara aşağıda yer verilmiştir.

 

Borsa yatırım fonu, katılma payları Borsa İstanbul'da işlem gören fonlardır. Fon SPK tarafından uygun görülen bir endeksi takip etmek üzere kurulur. Fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak sadece takip edilen endeks kapsamındaki varlıklara yatırılması zorunludur.
Fonun unvanı yatırım stratejisine uygun olmak zorundadır. Yabancı para ve sermaye piyasası araçlarına devamlı olarak fon toplam değerinin en az %80'i oranında yatırım yapan fonların unvanlarında "Yabancı" ibaresine yer verilmesi zorunludur. Portföyünün tamamı devamlı olarak, kira sertifikaları, katılma hesapları, ortaklık payları, altın ve diğer kıymetli madenler ile SPK tarafından uygun görülen diğer faize dayalı olmayan para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan fonlar unvanlarında "katılım fonu" ibaresine yer verebilir.
Fon portföyü, kurucu tarafından fona avans konulması, ve/veya fon katılma paylarının nakit karşılığı Borsa İstanbul'da veya borsa dışında halka arz edilmesi yoluyla oluşturulur. Fonun ilk oluşturma tutarının en az 6.000.000 TL olması zorunludur.
Fon katılma payları Borsa İstanbul tarafından uygun görülecek pazarda işlem görür. Her bir fon katılma payının, birim pay değeri ve işlem fiyatı olmak üzere iki ayrı değeri bulunur.  Fon birim pay değeri, fon toplam değerinin dolaşımdaki katılma paylarının sayısına bölünmesiyle hesaplanırken, fon işlem fiyatı, katılma paylarının Borsa İstanbul'da gerçekleşen işlemlerde oluşan fiyatıdır.

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulmuştur

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.