SPK Sirküleri 25 : Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)

SPK Sirküleri 25 : Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)


SPK Sirküleri 25 : Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)

 

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 23.10.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/25

 

Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII-128.4)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren VII-128.4 sayılı "Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği" (Tebliğ) 23.10.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yeni Tebliğ düzenlemesi ile;

 

  1. Yabancı sermaye piyasası araçları ve yabancı yatırım fonu payları ile depo sertifikalarının Türkiye'de satışı düzenlenmektedir.
  2. Yabancı sermaye piyasası araçlarının halka arz yoluyla satışında; sermaye piyasası aracının Türk Lirası yada TCMB'ce günlük alım satım kurları ilan edilen yabancı paralar üzerine düzenlenmiş olması; pay dışındaki borçlanma araçları ihraçlarında, bir derecelendirme kuruluşundan, notlandırma ölçeğine göre yatırım yapılabilir seviyesine denk gelen uzun vadeli derecelendirme notu alınması; yabancı ortaklık için Türkiye'de bir temsilci atanması ve yabancı ortaklık ile temsilci arasında sözleşme yapılması gerekmektedir
  3. Yabancı ortaklıkların, borsada işlem gören Türkiye'de yerleşik ortaklıkların tabi olduğu kamuyu aydınlatmaya ilişkin tüm yükümlülükleri, bazı farklılaştırılan haller dışında yerine getirmesi zorunlu tutulmuştur.
  4. Yabancı ortaklıkların ilan edecekleri finansal tablolarda sunum para biriminin Türk Lirası olması ve finansal raporların kamuya açıklanmasında SPK'ca benzer nitelikte borsada işlem gören ortaklıklar için geçerli olan gönderilme tarihlerine uyması esası getirilmiştir.
  5. Finansal tabloların bağımsız denetim yükümlülüğü açısından da yabancı ortaklıklar benzer nitelikteki sermaye piyasası araçları borsada işlem gören ortaklıkların uyması gereken esaslara tabi olup; bağımsız denetimin, SPK'nın yetkili kuruluşlar listesinde bulunan bağımsız denetim kuruluşları veya bu kuruluşların üyesi veya iştiraki olduğu uluslararası bağımsız denetim kuruluşları tarafından yapılması gerekmektedir.
  6. Yabancı yatırım fonları temsilcilerinin, bankalar veya SPK'nın yatırım kuruluşlarına ilişkin düzenlemelerinde tanımlanan Türkiye'de yerleşik geniş yetkili aracı kurumlar olabileceği belirlenerek, temsilci ile yabancı yatırım fonu ihraççısı arasında ortaya çıkan ihtilafların, tahkim yoluyla çözülmesine imkan tanınmıştır.
  7. Türkiye'de satışı yapılacak yabancı yatırım fonunun; kurulmuş olduğu ülkedeki dolaşımdaki paylarının toplam cari değerinin en az 10.000.000 Avro veya muadili parasal değer olması, satışı yapılacak payların başvuru tarihi itibarıyla toplam değerinin asgari 2.000.000 Avro veya muadili parasal değer olması ve yurtdışında satılmaya başlandığı tarihten itibaren en az 3 yıl geçmiş olması şartları getirilmiştir.
  8. Satışı yapılacak yabancı yatırım fonu paylarının Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde temsilci adına açılacak hesaplarda hak sahipleri bazında izlenmesi zorunlu tutulmuştur.
  9. 23.10.2010 tarihli Seri:III, No:44 Yabancı Sermaye Piyasası Araçlarının ve Depo Sertifikalarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği" ile 06.11.1998 tarihli Seri:VII, No:14 "Yabancı Yatırım Fonu Paylarının Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği" yürürlükten kaldırılmıştır.
  10. Tebliğ'in yabancı sermaye piyasası araçları ve depo sertifikalarına ilişkin hükümlerinin finansal raporlama ve bağımsız denetime ilişkin bölümleri 31.12.2013 tarihinden sonra sona eren finansal raporlardan itibaren geçerli olmak üzere, bunların dışındaki bölümleri yayımı tarihinde; Tebliğ'de yabancı yatırım fonu paylarına ilişkin belirlenen tutarlar hariç olmak üzere yabancı yatırım fonlarına ilişkin hükümler ise 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulmuştur

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.