SPK Sirküleri 16 : Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)

SPK Sirküleri 16 : Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)


SPK Sirküleri 16 : Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.1)
 SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 09.07.2014

SPK SİRKÜLER NO : 2013/16 

 
YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ
(III-52.1)
 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-52.1 sayılı "Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği" 09.07.2013 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Tebliğ 01.07.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. Tebliğ, yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma payları ile bunların ihracına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları düzenlemektedir. Borsa yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonları Tebliğ kapsamı dışında tutulmuştur. Bu çerçevede Tebliğ ile;

• Şemsiye fonlar, serbest fonlar, fon sepeti fonları, garantili ve koruma amaçı fonlar tanımlanmış, yatırımcıların tam ve doğru olarak bilgilendirilmesi amacıyla şemşiye fon türleri ana gruplar şeklinde belirlenmiştir.


• Fonun ünvanının yatırım stratejisine uygun olması, fon statejisine göre "Endeks","Yabancı", "İştirak" gibi ibarelerin ne zaman fon ünvanında kullanılması gerektiği tanımlanmıştır.


• Yatırımcıların etkin bir şekilde bilgilendirilmeleri için fonlara "Yatırımcı Bilgi Formu" düzenlenme zorunluluğu getirilmiştir

.
• Fonların yatırım yapılabileceği varlıklar çeşitlendirilmiş, fon portföyüne alınacak varlıklara, bunların ihraççılarına, vade yapılarına ödünç işlemlerine ilişkin sınırlamalar düzenlenmiştir.


• Bazı durumlarda fon portföyüne alınacak borçlanma araçları ve bunların ihraççıları ile garantörler için derecelendirme notu aranacağı belirtilerek, derecelendirme notunun derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen bir not olması ve derecelendirme notunda bir değişiklik olması halinde yeni derecelendirme notunun Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) ilan edilmesi şartı getirilmiştir.


• Fon toplam giderlerine, fon türlerine göre günlük ve yıllık bazda sınırlamalar getirilmiş ve fonlara uygulanan yönetim ücretinin, yatırımcıların kolaylıkla ulaşabileceği şekilde kurucunun resmi internet sitesi ile KAP'ta ilan edilmesi zorunlu tutulmuştur.


• Fonların Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal portföylerin performans sunumuna, performansa dayalı ücretlendirme ve derecelendirme faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde performans sunuş raporu hazırlamaları, bu rapora ilişkin olarak, ilgili düzenlemelerde belirtilen cari yıl dönemlerinin, fonlar için Ocak-Haziran ve Ocak-Aralık olarak uygulanacağı ve performans sunuş raporlarının ilgili dönemin bitişini takip eden bir ay içerisinde bağımsız denetimden geçirilmesi gerektiği belirtilmiştir.

 

Tebliğ metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.