SPK Sirküleri 13 : Portföy Yönetim Şirketleri (III-55.1) ve Portföy Saklama Hizmetine (III-56.1) İlişkin Tebliğler

SPK Sirküleri 13 : Portföy Yönetim Şirketleri (III-55.1) ve Portföy Saklama Hizmetine (III-56.1) İlişkin Tebliğler


SPK Sirküleri 13 : Portföy Yönetim Şirketleri (III-55.1) ve Portföy Saklama Hizmetine (III-56.1) İlişkin Tebliğler

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 02.07.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/13

Portföy Yönetim Şirketleri (III-55.1) ve  

Portföy Saklama Hizmetine (III-56.1) İlişkin Tebliğler

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-55.1 sayılı “Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği” (PYŞ Tebliği) ile III-56.1 sayılı “Portföy Saklama Hizmetine ve Bu Hizmette Bulunacak Kuruluşlara İlişkin Esaslar Tebliği” (Portföy Saklama Tebliğ) 02.07.2012 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. PYŞ Tebliği’nin bir bendi dışındaki diğer tüm hükümleri 01.07.2014 tarihinde ve Portföy Saklama Tebliği 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe girecektir. PYŞ Tebliği’nin başlangıç sermayesine ilişkin 5 (ç) bendi ise yayımı tarihinde yürürlüğe girmektedir. 

 

  1. Portföy yönetim şirketlerinin kuruluşu belli şartlara bağlanmış olup, şube ve acente açmalarına imkan verilmiş, PYŞ’lerin faaliyete geçmeleri ve pay devirleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun iznine tabi tutulmuştur.
  2. PYŞ’lerin kuruluşta başlangıç sermayesi en az 2.000.000 TL olarak belirlenmiş, paylarının tamamının nama yazılı olması, paylarının nakit karşılığı çıkarılması öngörülmüştür.
  3.  PYŞ’lerin sermaye yeterliliğine ilişkin yükümlülükleri düzenlenmiş, PYŞ’lerin özsermayesinin yönetilen portföy büyüklüğüne bağlı olarak 4 farklı tutarda olması belirlenmiştir.
  4.   PYŞ’lerin iç kontrol sistemi, risk yönetim sistemi, dışardan hizmet alınması, yönetici ve personeline ilişkin esaslar düzenlenmiştir
  5. Münhasıran girişim sermayesi yatırım fonlarını veya gayrimenkul yatırım fonlarını kurmak ve yönetmek üzere faaliyetleri sınırlı portföy yönetim şirketlerinin kurulmasına imkan tanınarak, bu şirketlere ilişkin olarak başlangıç sermayesi tutarı ile sermaye yeterliliğine ilişkin asgari özsermaye tutarı daha düşük olarak belirlenmiştir.

        

        Portföy Saklama Tebliği ise temel olarak, portföy saklama hizmeti sunabilecek kurumlar ile bu kurumların yetkilendirilmesine, kolektif ve bireysel portföylerde yer alan varlıkların saklanmasına ilişkin esasları düzenlemektedir .

 

Portföy Sakalama Tebliği ile;

 

  1. Saklamaya konu portföylerin varlık ve nakit hareketlerine ilişkin işlemlerin yerine getirilmesine ve kontrolüne ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.
  2. Gayrimenkul yatırım ortaklıkları, altyapı gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ile emeklilik yatırım fonlarının portföylerinde yer alan varlıkların Portföy Saklama Tebliği hükümleri çerçevesinde saklama zorunluluğu bulunmadığı belirtilmiştir.
  3. Takasbank ile Sermaye Piyasası Kurulu’nca yetkilendirilen banka ve aracı kurumların da Portföy Saklama Tebliğinde belirtilen şartları sağlamak koşuluyla portföy saklama hizmeti vermeleri düzenlenmiştir.
  4. Portföy saklayıcısının hizmet verdiği kolektif yatırım kuruluşu portföylerinde yer alan varlıkların portföy saklayıcısı nezdindeki mevcudiyetinin tespiti amacıyla yılda en az bir defa bağımsız denetim yapılması, bu hususun imzalanacak bağımsız denetim sözleşmesinde belirtilmesi ve düzenlenecek denetleme raporunun bir örneğinin altı iş günü içinde Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilmesi zorunluluğu getirilmiştir.

 

PYŞ Tebliği metni için tıklayınız.

 

Saklama Tebliği metni için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.