SPK Sirküleri 09 : Pay Tebliği (VII-128.1)

SPK Sirküleri 09 : Pay Tebliği (VII-128.1)


SPK Sirküleri 09 : Pay Tebliği (VII-128.1)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 22.06.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/09 

Pay Tebliği (VII-128.1)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun “Pay Tebliği” (VII-128.1) 22.06.2013 tarih ve 28685 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,Tebliğ yayımından bir ay sonra yürürlüğe girecektir. Tebliğ, halka açık ortaklıkların her türlü pay ihraçları, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları ile halka açılmak isteyen ortaklıkların paylarının ilk halka arzı konusunda düzenlemeleri içermektedir. Ayrıcakatılma intifa senetlerine ilişkin esaslar yeniden belirlenmiş ve bu Tebliğ ile birleştirilmiştir. Tebliğ ile yapılan düzenlmelerin ayrıntısı ise aşağıda yer almaktadır.

 

Halka Açık Olmayan Ortaklıkların Halka Açılması; (payların ilk defa halka arzı )

a-      Ortaklıkların ödenmiş yada çıkarılmış sermayesinde, son 2 yıl içinde mevzuatın izin verdiği fonlar hariç olmak üzere, varlıkların rayiç değere taşınması suretiyle oluşan değer artış fonları ve benzeri fonlar bulunmaması,

b-      Ortaklık halka açılmadan 2 yıl önce anonim şirkete dönüşmüşse, sermayenin dönüşüm öncesi bilançoda yer alan öz kaynak kalemlerinin, dönüşüm sonrası ortaklığın açılış bilançosunda sermaye hesabı altında bir toplulaştırma yapılmadan, bilançoda ayrı kalemler olarak dönüşüm öncesi şirketin devamı olacak şekilde gösterilmiş olması ve söz konusu hususun tespitine ilişkin mali müşavir raporunun düzenlenmesi,

c-      Ortaklığın ilişkili taraflarından olan tüm ticari ve ticari olmayan alacaklarının tüm alacaklar toplamına olan oranının %50’yi veya aktif toplamına olan oranının %20’yi geçmemesi,

d-      Ortaklığın piyasa değerine bağlı olarak, satılamayan kısmın, halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşların (aracı kuruluşlar) halka arz fiyatı üzerinden bu payları satın alacağına ilişkin ortaklığa karşı yüklenimde bulunması.

e-      Halka arzda satışa aracılık eden yetkili kuruluşlar veya piyasa danışmanı yüklenim sonucu portföylerine aldıkları payları, halka arz edilen payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 6 ay süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmaması,

f-       Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylandığı tarih itibarıyla mevcut sermayede %10 ve üzeri pay sahibi olan ortaklar ile pay sahipliği oranına bağlı olmaksızın yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortaklar sahip oldukları payları, ortaklık paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan borsada satmamaları,

g-      Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç, halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerinin 40 milyon TL’nin altında olması durumunda, halka arza ilişkin izahnamenin onaylanmasından önce halka arz edilecek payların nominal değerinin %25’ine tekabül eden payların ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle satışa hazır bir şekilde bekletilmesi,

 

Ortak Sayısı Nedeniyle Payları Halka Arz Olunmuş Sayılan Ortaklıklar;

a-      Payları borsada işlem görmeyen ve ortak sayısı 500 geçen ortaklıkların, halka açık ortaklık statüsünü kazandıktan sonra en geç 2 yıl içinde paylarının işlem görmesi için borsaya başvurmalarının  zorunlu olduğu,

b-      Sermaye Piyasası Kanunu’nun yayımı tarihinden önce halka açık ortaklık statüsü kazanmış ortaklıklar için bu sürenin 30/12/2012 tarihinde başladığı,

 

 

İç Kaynaklarda Sermaye Artırımı;

a-      İç kaynak tutarlarının halka açık ortaklığın kanuni defter ve kayıtlarında da karşılığının bulunması şart olup, ilgili iç kaynak tutarlarının ortaklığın kanuni defter ve kayıtlarında karşılığının bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolar ile kanuni defter ve kayıtlarda bulunan toplam iç kaynak tutarları arasında fark bulunması durumunda bu tutarlardan düşük olanının sermaye artırımında esas alınması,

b-      Varlıkların gerçeğe uygun değere taşınması suretiyle özkaynaklarda oluşan değer artış fonları ile ara dönemde oluşan dönem karlarının sermayeye ilave edilemeyeceği, iç kaynakların geçmiş yıl zararlarını aşan kısmının sermayeye eklenmesinin mümkün olduğu,

c-      Kanuni defter ve kayıtlarında yer alan geçmiş yıl zararları ile Kurul düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve kamuya açıklanan son finansal tablolarında yer alan geçmiş yıllar zararlarından düşük olanı iç kaynaklardan mahsup edilmek suretiyle kapatılmadan iç kaynaklardan sermaye artırımı yapılamayacağı,

d-      Payları borsada işlem gören ortaklıkların dönem karı hariç iç kaynaklarının sermayeye eklenmesi talebi ile Kurula yapacağı sermaye artırımı başvurularından, sermaye artırım kararının kamuya açıklanmasından önceki 30 gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalaması dikkate alınarak yapılacak hesaplama sonucunda payların düzeltilmiş borsa fiyatının 2 TL’nin altına düşmesine sebep olacak başvuruların Kurulca işleme alınmayacağı.

 

Bedelli Sermaye Arttırımı;

a-      Halka açık ortaklıkların yapacakları bedelli sermaye artırımlarında ortaya çıkan sermaye koyma borcunun nakit olarak yerine getirilmesi, ancak gerçek ya da tüzel kişilerce ortaklığa sadece nakden konulan ve nakden konulduğu mali müşavir raporu ile tespit edilen fonlar sebebiyle oluşan borçların muaccel olması kaydıyla, sermaye koyma borcuna mahsup edilmesi,

b-      Halka açık ortaklıkların yapacakları sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun, ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlarına mahsubu suretiyle yerine getirilmemesi,

c-      Halka açık ortaklıkların yapacakları bedelli sermaye artırımlarında ortaya çıkan nakit sermaye koyma borcunun ortaklığa nakit dışındaki varlık devrinden kaynaklanan borçlara mahsup edilmek suretiyle yerine getirilmesinin planlanması durumunda, bu işlem önemli nitelikteki işlemler arasında sayılacağından genel kurulda bu işlemin onaylanması gerektiği,

d-      Sermaye koyma borcunu mahsup yoluyla yerine getirecek olan gerçek ya da tüzel kişinin işlem öncesinde diğer ortakların sahip olduğu paylar için pay alım teklifinde bulunması,

e-      Halka açık ortaklıklar tarafından yapılacak bedelli sermaye artırımlarında, sermaye artırımından elde edilecek fonun ortaklığın mevcut sermayesini aşması ve Kurulun ilişkili taraflara olan ve ortaklığa nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan borçların kısmen veya tamamen ödenmesinde kullanılacak olması durumunda gerçekleştirilecek sermaye artırımının önemli nitelikteki işlemler arasında sayılması ve işlemden önce ortaklara ayrılma hakkınıntanınması,

f-       Sermaye artırımından elde edilecek fonun ilişkili taraflara olan borcun kapanmasında kullanılmayacağı ortaklık tarafından beyan edilmiş olsa dahi, sermaye artırım başvurusu öncesinde kamuya açıklanan son dört döneme ilişkin finansal tablolarında, ilişkili taraflara nakit dışındaki varlık devirlerinden kaynaklanan toplam borçların ortalamasının, söz konusu borçlar dahil edilmemiş aktif toplamları ortalamasına oranı %20’den fazla olan ortaklıklar hakkında da ayrılma hakkına ilişkin hükümlerin uygulanacağı,

 

Nominal Değerin Altında Pay Satışı ve Sermaye Azaltımı;

a-      Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların nominal değerin altında pay ihraç edemeyeceği,

b-      Sermaye artırım kararının kamuya açıklanma tarihinden önceki 30 gün içinde paylarının borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatlarının ortalamasının nominal değerinin altında olması durumunda, ortaklıkların sermaye artırımında paylarını nominal değerinin altında bir fiyattan ihraç edilebileceği;

c-      İhraç edilecek payların fiyatı, sermaye artırım kararının kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatların ortalamasından aşağı olamayacağı,

d-      Yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yeni pay alma haklarının tamamını kullanmaları zorunlu olduğu, bu suretle elde edecekleri payları borsada işlem görmeye başlamasından itibaren bir yıl süreyle borsada satılamayacağı,

e-      İhraç edilecek payların nominal değeri ile ihraç değeri arasındaki fark, öz kaynaklarda indirim kalemi olarak izleneceği, bu tutarın, genel kurul kararı ile izleyen dönemlerde sermayeye eklenebilecek öz kaynak kalemlerinden mahsup edilebileceği, mahsup işlemi tamamlanmadan kar dağıtımı yapılamayacağı,

f-       Payları borsada nominal değerinin altında işlem gören ortaklıklar bilanço açığının (geçmiş yıl zararları + dönem zararı) kapatılması amacıyla sermaye azaltımı yapabileceği,

g-      Sermaye azaltımına konu tutarın, yapılacak sermaye azaltımı sonrasında hesaplanacak payların düzeltilmiş borsa fiyatının payların nominal değerinin %20’sini aşmayacak şekilde belirlenmesinin zorunlu olduğu,

h-      Nominal değerin altında pay satışında ve sermaye azaltılması durumunda, ortaklıkta belirli bir pay grubuna imtiyaz tanınmş ise, imtiyazlara son verilmesi yada imtiyazlara son verilmeyerek sermaye azaltım işleminin yapılması için ortaklığın yönetiminde kontrol sahibi olan kişiler ve/veya sermayesinde imtiyazlı paya sahip bulunan ortaklar tarafından sermaye azaltımı öncesinde, Kanunun 25 inci maddesi çerçevesinde diğer ortaklara pay alım teklifindebulunulması zorunlu olduğu,

 

Payları Borsada İşlem Gören Ortaklıkların Pay Sahiplerine Yönelik Bilgi Formu;

a-      Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir 12 aylık dönemde sermayesinin %10’nunun veya fiili dolaşımdaki paylarının nominal değerinin %50’sini aşan pay satışlarının yönetim kontrolüne sahip ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesinin planlanması durumunda, ilgili ortaklar tarafından Kurulca esasları belirlenen bilgi formunun düzenlenmesi,

b-      Bilgi formun satış öncesinde Kurulca onaylanmasının zorunlu olduğu,

 

Esas Sözleşme Değişiklikleri;

a-      Esas sözleşmelerini Kanun hükümlerine uygun hale getirmek amacıyla madde tadil tasarıları ile ortaklık paylarının borsada işlem görmesine yönelik esas sözleşme değişiklikleri için Kurula başvuruda bulunması gerektiği,  esas sözleşme değişikliğine ilişkin Kurulun uygun görüşünün alınmasından sonra gerekli değişikliklerin uygun görüş karar tarihinden itibaren azami 6 ay içerisinde yapılacak genel kurul toplantısında karara bağlaması gerektiği,

b-      6 ay içerisinde genel kuruldan geçirilerek onaylanmayan tadil tasarıları geçerliliğini yitireceği,

 

Kurul’a Ödenecek Ücret;

a-      Satışı yapılacak payların, nominal değerinden aşağı olmamak üzere, ihraç değerinin binde ikisi tutarında ücret alınıacağı,

b-      Payların ilk halka arzında, payların halka arz fiyatı ile nominal değeri arasındaki farka ilişkin kısmı için hesaplanan Kurul ücretinin binde bir olarak uygulanacağı, bu oranın ortak sayısı nedeniyle Kanuna tabi ortaklıkların borsada işlem görmeye başlamasında  binde sıfır olarak uygulanacağı,

c-      Kurul ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden oran, GİP’te işlem gören ve görecek olan paylar için on binde bir oranında uygulanacağı,

 

düzenlenmiştir.