SPK Sirküleri 06 : Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)

SPK Sirküleri 06 : Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)


SPK Sirküleri 06 : Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)
SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 07.06.2013

SPK SİRKÜLER NO : 2013/06

BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (II-31.1)

 

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.01.2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ'i (Seri: II, No: 22) yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren II-31.1 sayılı "Borçlanma Araçları Tebliği" 07.06.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Söz konusu Tebliğ ile;

 

1- Tahvil, paya dönüştürülebilir tahvil, değiştirilebilir tahvil, bono ve kıymetli maden bonolarının genel ihraç şartları belirlenmiştir.

 

2- İhraççıların hem konsolide hem de konsolide olmayan finansal tablolarının bulunması durumunda, ihraç limitinin belirlenmesinde konsolide finansal tabloların esas alınacağı açıklığa kavuşturulmuştur.

 

3- Borçlanma araçları ihraç limitinin halka açık ortaklıklarda özkaynak tutarının beş katını, halka açık olmayan ortaklıklarda ise özkaynak tutarının üç katını geçemiyeceği ve ihraççı ortaklığın konsolide finansal tablo hazırlaması durumunda ana ortaklığa ait özkaynak tutarının dikkate alınacağı öngörülmüştür.

 

4- İhraç limitinin hesaplanmasına esas alınacak finansal tablolarda TTK'nın 376'ncı maddesi çerçevesinde sermaye ile kanuni yedek akçeler toplamının yarısının veya daha fazlasının karşılıksız kalmış olması durumunda, ihraç edilecek borçlanma araçlarının yurt içinde halka arz edilerek veya tahsisli olarak satılamayacağı düzenlenmiştir.

 

 

Bilgilerinize Sunulur. 

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.