SPK Sirküleri 2017/04 : Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik

SPK Sirküleri 2017/04 : Özel Durumlar Tebliğinde Değişiklik

SPK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 10.02.2017

SİRKÜLER NO : 2017/04
 

ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği’nde değişiklikler yapan II.15.1.a sayılı Tebliğ 10.02.2017 tarihli ve 29975 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen önemli yenilikler aşağıda açıklanmaktadır.

1. Önceki düzenlemede, sadece pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını halka arz eden şirketler, halka arz tarihinden itibaren ilgili sermaye piyasası aracının itfa tarihine kadar özel durum açıklaması yapma yükümlülüğüne tabi iken, düzenlemenin kapsamı genişletilmiştir. Böylece mevcut düzenlemeye ilave olarak, tedavülde sermaye piyasası aracı bulunmayan şirketlerin, SPK tarafından onaylı izahnamenin geçerlilik süresi boyunca Özel Durumlar Tebliğ hükümlerine tabi olacağı düzenlenmiştir.

2. Sermayeyi temsil eden paylar veya bu paylara dayalı sermaye piyasası araçlarına ilişkin olarak idari sorumluluğu bulunan kişiler ve bunlarla yakından ilişkili kişilerin yanı sıra, ihraççı şirketin gerçek ya da tüzel kişi ana ortağının da yaptığı işlemlerin kamuya açıklanmasına ilişkin hüküm eklenmiştir. Söz konusu açıklama zorunluluğunu doğuran bir takvim yılı içerisindeki işlem tutarı her bir kişi için 50.000 TL’den 250.000 TL’ye yükseltilmiştir.

3.Daha önce mevcut olan, belirlenen açıklama tutarına ulaştıktan sonra satış sonrasında yapılacak açıklamadan ayrı olarak, her bir işlemden asgari olarak bir iş günü önce satış miktarı belirtilmeksizin kamuya açıklanma zorunluğu kaldırılmıştır. Sadece 250.000 TL’yi aşan işlemlerden itibaren gerçekleştirilen tüm işlemlerin kamuya açıklanması getirilmiştir.

4. Borsa İstanbul A.Ş. Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı’nda işlem görecek ortaklıkların, Özel Durumlar Tebliği’nin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere sermaye piyasası aracı ihraç eden payları borsada işlem görmeyen ihraççıların tabi olduğu kamuyu aydınlatma yükümlülükleri ile II-15.2 sayılı Payları Borsada İşlem Görmeyen Ortaklıklara İlişkin Özel Durumlar Tebliği’nin 5’inci maddesindeki bazı bentlerinde yer alan hükümlerine tabi olacağı düzenlenmiştir.

5. SPK’nın gerekli görmesi durumunda Türkçe’nin yanı sıra başka dillerde de açıklama yapılmasını talep edebileceği düzenlenmiştir.

6. Sermaye piyasası araçları borsada işlem gören şirketler ile borsada işlem gören kira sertifikalarının fon kullanıcıları bakımından özel durum açıklamalarının KAP’ta yapılacağı; sermaye piyasası araçları borsada işlem görmeyen şirkeler ile borsada işlem görmeyen kira sertifikalarının fon kullanıcıları bakımından mevcut kamuya açıklama yükümlülüğün SPK’ya gönderilmesi suretiyle yerine getirileceği belirtilmiştir.

7. Şirketlerin sermaye yapısına ve yönetim kontrolü değişikliklerine ilişkin yapılacak açıklamaların saat sınırı 08.00’den 09.00’a çıkarılmıştır.

8. Kamuyu aydınlatma uygulamalarının etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli prosedürlerin şirketlerin yönetim kurulu tarafından belirleneceği düzenlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş