SPK Sirküleri 2016/02: Elektronik Genel Kurul Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Sirküler

SPK Sirküleri 2016/02: Elektronik Genel Kurul Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Sirküler


SPK Sirküleri 2016/02: Elektronik Genel Kurul Sisteminin Uygulanmasına İlişkin Sirküler

SPK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 04.02.2016

SİRKÜLER NO : 2016/02

          ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN SİRKÜLER 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 04.02.2016 tarihli toplantısı sonucunda, şirketlerin elektronik genel kurulları ile ilgili olarak aşağıdaki duyuruyu yapmıştır.

Duyuruda özetle, payları “Piyasa Öncesi İşlem Platformu”nda işlem gören ortaklıklar hariç olmak üzere, payları Pay Piyasası’nda işlem gören bütün ortaklıklar açısından Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması zorunlu hale geldiği, bildirilmektedir.

Duyurunun tam metni aşağıda sunulmaktadır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527 nci maddesi uyarınca, 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik”in (Yönetmelik) 01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması payları borsaya kote edilmiş şirketler açısından zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, Yönetmelik’in 5 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, elektronik genel kurul sistemini uygulayacak ortaklıkların esas sözleşmelerinde, Yönetmelik’in aynı maddesinde belirtilen hükmün genel kurul toplantılarının düzenlendiği maddelerden biri içerisinde yer alması zorunludur. Anılan düzenlemeler çerçevesinde Kurulumuzun 21.02.2013 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yayınlanan duyurusunda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) tarafından payları kayden izlenen ortakların elektronik genel kurul yapmalarına ilişkin hususlar kamuyla paylaşılmıştır.

Bunun yanı sıra, Borsa İstanbul A.Ş.’nin (Borsa) Kotasyon Yönergesi (Yönerge) 31.08.2015 tarihinde Borsa internet sitesinden yayınlanmış olup, Yönerge yeni Pay Piyasası Alım Satım Sistemi’nin devreye girdiği 30.11.2015 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Yönerge uyarınca, Pay Piyasası; Yıldız Pazar, Ana Pazar, Gelişen İşletmeler Pazarı, Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı, Nitelikli Yatırımcı İşlemler Pazarı ile Yakın İzleme Pazarı’ndan oluşmaktadır. Dolayısıyla payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören ortaklıklar hariç payları Pay Piyasası’nda işlem gören bütün ortaklıkların payları Borsa’ya kote edilmektedir.

Bu kapsamda,

a) Payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören ortaklıklar hariç olmak üzere payları Pay Piyasası’nda işlem gören bütün ortaklıklar açısından MKK tarafından sağlanan elektronik ortam üzerinden genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin uygulanması zorunludur.

b) Payları Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda işlem gören ortaklıklar hariç olmak üzere payları Pay Piyasası’nda işlem gören ortaklıklardan esas sözleşmelerinde hüküm bulunmayanların, Yönetmelik’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasındaki hükme esas sözleşmelerinde yer verilmesi amacıyla hazırlanacak esas sözleşmelerine uygun görüş verilmesi amacıyla Kurul’a başvurması ve esas sözleşme değişikliğinin yapılacak ilk genel kurul toplantısında yapılması zorunludur. Konuya ilişkin esas sözleşme değişikliklerinin ilk genel kurulda yapılacak olması, hak sahiplerinin genel kurul toplantısına elektronik ortamda katılmaları için gerekli olan sistemin kurulması ve hak sahiplerine elektronik ortamda katılma imkanının sağlanması zorunluluğunu ortadan kaldırmayacaktır.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.