SPK Sirküleri 2015/05: Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanların Lisanslamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik (Vıı-128.7a)

SPK Sirküleri 2015/05: Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanların Lisanslamasına İlişkin Tebliğde Değişiklik (Vıı-128.7a)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 10.07.2015
SPK SİRKULER NO : 2015/05

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLARIN 
LİSANSLAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

(VII-128.7a) 

VII-128.7 sayılı "Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar için Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ"de değişiklik yapan VII-128.7a sayılı Tebliğ 10.07.2015 tarih ve 29412 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile getirilen önemli düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

  • Eski düzenlemede, lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışması farklı kurumlarda dahi olsa 3 yılı geçemeyeceği belirtilirken, yapılan değişiklik ile konuya açıklık getirilerek; Genel müdürler, genel müdür yardımcıları, birim yöneticileri ve ara yöneticiler hariç, lisansa tabi personelin lisans alıncaya kadar ilgili lisans sahibi bir personele bağlı olarak yardımcı şeklinde çalışabileceği, yardımcı olarak çalışılan süre farklı kurumlarda ve farklı lisans alanlarında dahi olsa 3 yılı geçemeyeceği, lisans sahibi bir personele en fazla 5 yardımcı bağlanabileceği belirtilmiştir.
  • Tebliğ maddesine eklenen bir fıkra ile; üniversitelerin sermaye piyasaları konusundaki lisansüstü programlarının belirli lisansların sınav konularının tamamını kapsaması durumunda, bu programlardan mezun olanlara, başarı durumlarına göre ilgili lisansları sınavsız olarak alma olanağı getirilmiştir. Ayrıca, üniversitelerin söz konusu lisansüstü programlarında derslerin en az yarısının Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansına ve mali piyasalarda en az 15 yıllık tecrübeye sahip eğitmenler tarafından verilmesi ön görülmüştür.
  • Sınavın geçersiz sayıldığı haller arasında bulunan kopyanın tanımı ağırlaştırılmış, buna karşın, eski düzenlemede sınavları geçersiz sayılanlar ilgili sınav tarihinden itibaren 3 yıl içinde hiçbir sınava alınmazken, yeni düzenleme ile bu süre 3 yılı geçmemek üzere Sınav Kurulunun kararıyla belirlenecek süreye bağlanmıştır.
  • Sınava başvuruda bulunanlar ile sınava katılanların belgelerinin 10 yıl olan saklanma zorunluluğu, 2 yıl olarak değişmiştir.
  • Sermaye piyasası kurumlarında ve halka açık ortaklıklarda lisans gerektiren unvan ve görevler ile lisans türünü belirleyen Tebliğ Ekindeki tabloya ekleme yapılarak, Faaliyetleri Sınırlı Portföy Yönetim Şirketi, Gayrimenkul Portföy Yönetim Şirketi, Girişim Sermayesi Portföy Yönetim Şirketi ve Yatırım Danışmanı için gerekli olan lisanslar tanımlanmıştır. Ayrıca kaldıraçlı alım satım ve türev araç işlemlerinin yapılma durumuna göre istenen Türev Araç Lisansı ve Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 lisansında değişikliğe gidilmiştir.

 Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 

Bilgilerinize sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.