KGK Sirküleri 2014/2 : Bağımsız Denetime Tabi Olup Tms’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlar

KGK Sirküleri 2014/2 : Bağımsız Denetime Tabi Olup Tms’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlar


KGK Sirküleri 2014/2 : Bağımsız Denetime Tabi Olup Tms’leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında Ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlar
KGK SİRKÜLERİ

KGK SİRKÜLER TARİHİ : 30.12.2014

KGK SİRKÜLER NO : 2014/02

 

 

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLUP TMS'LERİ UYGULAMAYAN ŞİRKETLERİN FİNANSAL TABLOLARININ

HAZIRLANMASINDA VE SUNULMASINDA UYGULANACAK İLAVE HUSUSLAR


Daha önce 24.12.2014 tarihli sirkülerimizle taslak olarak duyurusunu yaptığımız Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu'nun (KGK) "Bağımsız Denetime Tabi Olup TMS'leri Uygulamayan Şirketlerin Finansal Tablolarının Hazırlanmasında ve Sunulmasında Uygulanacak İlave Hususlara ilişkin kararı, 30.12.2014 tarih ve 29211 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak, düzenleme hükümleri 01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

KGK Kararı ile yapılan düzenlemelerin ayrıntısı ise aşağıda yer almaktadır.

 

Finansal tablolar bilanço, gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosundan oluşan finansal tablolara dipnotları ile birlikte bağımsız denetçi görüşü verilecektir.
Hazırlanması gereken finansal tabloların önceki dönemle karşılaştırmalı sunulması esas olup, karşılaştırmalı sunulacak önceki dönem bilançosu bu düzenlemede yer verilen hükümler çerçevesinde düzeltilecektir; diğer tabloların düzeltilmesinin ise ihtiyari olduğu düzenlenmiştir. Karşılaştırmalı tablolar arasındaki farklı politika ve uygulamalar dipnotlarda açıklanacaktır.
Reeskont işlemleri ihtiyari olup herhangi bir alacak (veya borç) hesap grubunun reeskonta tabi tutulması durumunda buna karşılık gelen borç (veya alacak) hesap grubu da reeskonta tabi tutulacaktır.
Maddi-maddi olmayan duran varlıklar ile özel tükenmeye tabi varlıklar için amortisman, itfa payı, vb. ayrılacaktır.
Değer düşüklüğü (karşılıklar dahil) Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerinde (MSUGT) hesaplanması öngörülmeyen varlıklar için değer düşüklüğü hesaplaması ihtiyaridir.
Kıdem tazminatı yükümlülükleri ilgili hesap dönemi sonu itibarıyla şirketlerin tahmin edilir ve bu tahmin nedeniyle cari dönemde ortaya çıkan kıdem tazminatı yükümlülük artışları hesaplanarak giderleştirilecektir. Tahmin edilen kıdem tazminatı toplam tutarı ile bu tutarın finansal tablolara yansıtılmayan kısmı dipnotlarda açıklanacaktır.
Konsolide finansal tabloların hazırlanmasının ihtiyari olduğu düzenlenmiştir. Bağlı ortaklıkların tam konsolidasyon, iştiraklerle iş ortaklıklarının ise özkaynak yöntemiyle konsolide edildiği finansal tablolar konsolide finansal tablolardır. Konsolide finansal tabloların hazırlanması halinde, konsolidasyon işlemleri TMS'lere göre yapılacaktır.

  

Söz konusu karar metni için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla, 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.