Hukuk Sirküleri 17: Alacağın Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulması

Hukuk Sirküleri 17: Alacağın Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulması

 

Hukuk Sirküleri 17: Alacağın Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulması

HUKUK SİRKÜLERİ

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 30.09.2013

HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/17

 

ALACAĞIN AYNİ SERMAYE OLARAK ŞİRKETE KONULMASI

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 27.09.2013 tarih ve 5665 sayılı Genelgesi ile pay sahibinin, üçüncü bir kişiden veya şirketten olan üzerlerinde sınırlı bir ayni hak, haciz ve tedbir bulunmayan, vadesi gelmiş alacağının bir sermaye şirketine ayni sermaye olarak konulmasında herhangi bir engel bulunmadığı belirtilmiş ve pay sahibinin şirketten olan alacağını ayni sermaye olarak şirkete koyması ile bu şekilde yapılacak sermaye artırımlarının sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılması bakımından;

-  Pay sahibinin şirketten olan alacağını, bir başka şirketin kuruluşunda veya bir başka şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda, pay sahibinin şirketten olan alacağının varlığının tespitinde Kanun'un 343'üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesi'nce atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilmesi gerektiği,

-  Ortağın şirketten olan alacağını, ortağı olduğu şirketin sermaye artırımında ayni sermaye olarak koyması durumunda alacağın varlığının tespitinde, Kanun'un 343'üncü maddesi uyarınca şirket merkezinin bulunduğu yerdeki Asliye Ticaret Mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak rapor ibraz edilebileceği gibi, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebeci Mali Müşavir raporu ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin bu tespitlere ilişkin raporunun da ibraz edilebileceği,

belirtilmiştir.

 

27.09.2013 tarih ve 5665 sayılı Genelge'ye ulaşmak için tıklayınız.

 

 

Bilgilerinize,

Saygılarımızla.

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.