Hukuk Sirküleri 08 : Rekabet Kurumu’ndan İzin Alınması Gereken Özelleştirme Yoluyla Yapılan Devralmalar

Hukuk Sirküleri 08 : Rekabet Kurumu’ndan İzin Alınması Gereken Özelleştirme Yoluyla Yapılan Devralmalar


Hukuk Sirküleri 08 : Rekabet Kurumu’ndan İzin Alınması Gereken Özelleştirme Yoluyla Yapılan Devralmalar
HUKUK SİRKÜLERİ
HUKUK SİRKÜLER TARİHİ : 25.04.2013
HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/08

Rekabet Kurumu'ndan İzin Alınması Gereken 
Özelleştirme Yoluyla Yapılan DevralmalarÖzelleştirme Yoluyla Devralmaların Hukuki Geçerlilik Kazanabilmeleri için Rekabet Kurumuna Yapılacak Ön Bildirimlerde ve İzin Başvurularında Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında 2013/02 no'lu Tebliğ 18.04.2013 tarihinde Resmi Gazete'de Yayımlanmış ve Yürürlüğe Girmiştir.

Bir teşebbüsün ortaklık paylarının ya da diğer hak ve araçların tümünün veya bir kısmının teşebbüsün üzerindeki kontrolü değiştirecek ya da karar organlarını etkileyecek şekilde yahut mal veya hizmet üretimine yönelik birimlerin özelleştirme yolu ile her türlü devri 2013/02 no'lu Tebliğ hükümlerine tabidir.

Aşağıda sayılan devirler ise bu Tebliğ kapsamı dışında bırakılmıştır :

- Mahalli idareler dahil kamu kurum veya kuruluşları ile kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumlarına yapılan devirler,
- Mal veya hizmet üretimine yönelik olmayan gayrimenkul devirleri,
- Yurt dışı sermaye piyasalarında satışlar,
- Halka arz,
- Sermaye piyasalarına ilişkin mevzuattaki hükümler saklı kalmak kaydı ile süresi 3 yılı aşmayan gecikmeli halka arzı içeren blok satışlar,
- Çalışanlara devirler,
- Borsada normal ve/veya teşebbüsün kontrolünde değişikliğe yol açmayan özel emir ile satışlar,
- Menkul Kıymetler yatırım fonları ve/veya menkul kıymetler yatırım ortaklıklarına satışlar,
- Teşebbüsün kontrolünde değişikliğe yol açmayan hisselerin devri


Bu tebliğ kapsamındaki özelleştirme yolu ile devralma işlemlerinde; özelleştirilecek teşebbüs ya da mal veya hizmet üretimine yönelik birimin 30 milyon Türk Lirasını aşması halinde, ihale şartlarının kamuoyuna duyurulmasından önce, Rekabet Kurumuna ön bildirimde bulunularak ihale şartnamesinin hazırlığına esas olacak Rekabet Kurumu görüşünün alınması zorunlu hale getirilmiştir. Rekabet kurulunun görüşü ilgili görüşte aksi belirtilmediği sürece 3 yıl süre ile geçerlidir.

Ayrıca, bu tebliğ uyarınca, Rekabet Kurumuna ön bildirimde bulunulması zorunlu olan özelleştirme yolu ile devralma işlemlerinin hukuki geçerlilik kazanabilmeleri için Rekabet Kurulu'ndan izin alınması zorunludur.

Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında 2010/04 no'lu Tebliğ'in, bu tebliğe aykırı olmayan hükümlerinin Özelleştirme yolu ile devralma işlemlerine uygulanmasına devam edilecektir.

Özelleştirme yoluyla devirlerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı dışında diğer kamu kurum veya kuruluşlarınca gerçekleştirilmesi halinde de bu Tebliğ hükümleri uygulanacaktır.


2013/02 sayılı Tebliğ'e ulaşmak için tıklayınız.  


Bilgilerinize,
Saygılarımızla.


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.