Hukuk Sirküleri 02 : Yürürlüğe Giren Elektronik Tebligat İçin Maliye Bakanlığı Düzenlemesi Beklenecektir

Hukuk Sirküleri 02 : Yürürlüğe Giren Elektronik Tebligat İçin Maliye Bakanlığı Düzenlemesi Beklenecektir


Hukuk Sirküleri 02 : Yürürlüğe Giren Elektronik Tebligat İçin Maliye Bakanlığı Düzenlemesi Beklenecektir

HUKUK SİRKÜLERİ

 

 

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ   : 31.01.2013
HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/02

 

 

YÜRÜRLÜĞE GİREN ELEKTRONİK TEBLİGAT İÇİN MALİYE BAKANLIĞI DÜZENLEMESİ BEKLENECEKTİR

( Adalet Bakanlığı Elektronik Tebligat Yönetmeliği 19.01. 2013 Tarihinde Yayımlanmıştır)

 

 

Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelik 22.01.2013 tarih ve 2013/13 sayılı sirkülerimizle duyurulmuş bulunmaktadır. Vergi Dairelerinden yapılacak tebligatların elektronik ortamda, e-mail aracılığı ile mükelleflere gönderilip gönderilemeyeceği hususunda tereddütler ortaya çıkmıştır.

 

Vergi Usul Kanunu’nun 107-A maddesinde Maliye Bakanlığına elektronik ortamda tebliğ yapabilme yetkisi verilmiştir. Ancak anılan maddenin 2. fıkrasında;

 

“Maliye Bakanlığı, elektronik ortamda yapılacak tebliğle ilgili her türlü teknik altyapıyı kurmaya veya kurulmuş olanları kullanmaya, tebliğe elverişli elektronik adres kullanma zorunluluğu getirmeye ve kendisine elektronik ortamda tebliğ yapılacakları ve elektronik tebliğe ilişkin diğer usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”

 

hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı elektronik tebligatı düzenlemiş ve zorunlu kılmış olmakla birlikte vergilemeye ilişkin düzenleme Maliye Bakanlığı yetkisindedir ve Bakanlık henüz usul ve esaslara ilişkin bir düzenleme yapmamıştır.

 

Bu nedenle Maliye Bakanlığınca düzenleme yapılıncaya kadar, hali hazırdaki tebligat uygulaması devam edecektir, yani mükelleflere tebligat ya posta yada memur vasıtasıyla yapılmaya devam edecektir.

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

 

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.