Hukuk Sirküleri 01 : Elektronik Tebligat Yönetmeliği

Hukuk Sirküleri 01 : Elektronik Tebligat Yönetmeliği


Hukuk Sirküleri 01 : Elektronik Tebligat Yönetmeliği

HUKUK SİRKÜLERİ

 

HUKUK SİRKÜLER TARİHİ   : 22.01.2013
HUKUK SİRKÜLER NO : 2013/01

 

ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

 

Elektronik ortamda yapılacak tebligatlara ilişkin usul ve esasları düzenleyen; “Elektronik Tebligat Yönetmeliği”, 19.01.2013 tarihli ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nin 7’nci maddesi ile yetkili merciler tarafından, Anonim Şirketler, Limited Şirketler ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlere 19.01.2013 tarihinden itibaren elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

 

Bu itibarla 19.01.2013 tarihinden itibaren Anonim, Limited ve Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin, elektronik tebligata elverişli servis sağlayıcılardan kayıtlı elektronik posta adresi edinmeleri ve tebligat çıkarmaya yetkili merciler nezdindeki işlemlerinde, elektronik tebligat adreslerini bildirmeleri gerekmektedir.

 

Kendisine zorunlu olarak elektronik yolla tebligat yapılması gereken ancak elektronik tebligat adresi edinmeyen muhatapların MERSİS’te kayıtlı olan tebligat adreslerine, elektronik tebligat adresi edinmeleri için başvuruda bulunmaları konusunda bildirim yapılacaktır.

 

Yetkili Merciler                       : Elektronik tebligat göndermekle yetkili merciler aşağıdaki gibidir:

-          Kazai Merciler, (Yargı organı ve Mahkemeler)

-          10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (I) sayılı cetvelde yer alan Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, (Yargıtay, Danıştay, Gelir İdaresi Başkanlığı v.b.)

-          10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (II) sayılı cetvelde yer alan Özel Bütçeli İdareler, (Yükseköğretim kurulu, Üniversiteler v.b.)

-          10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (III)   sayılı cetvelde yer alan Düzenleyici ve Denetleyici kurumlar, (Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu v.b.)

-          10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na ekli (IV) sayılı cetvelde yer alan Sosyal Güvenlik Kurumları (Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü)

-          İl Özel İdareleri, Belediyeler, Köy Hükmi Şahsiyetleri, Barolar ve Noterler

 

Diğer taraftan, gerçek kişiler ve diğer tüzel kişiler; (Dernekler, Vakıflar v.s.) elektronik tebligattan “isteğe bağlı” olarak yararlanırlar.

 

Elektronik yolla yapılan tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonundayapılmış sayılır.

 

Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 28184 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebligat Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Hükümleri uygulanacaktır.

 

Elektronik Tebligat Yönetmeliği  için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.