Sirküler 07 : 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Haczedilen Malların Satış Usul Ve Esaslarında Yapılan Değişikliklere İlişkin Tahsilat Tebliği Yayımlandı

Sirküler 07 : 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Haczedilen Malların Satış Usul Ve Esaslarında Yapılan Değişikliklere İlişkin Tahsilat Tebliği Yayımlandı

SİRKÜLER

SİRKÜLER TARİHİ : 14.06.2021

SİRKÜLER NO : 2021/07

 

6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞ USUL VE ESASLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TAHSİLAT TEBLİĞİ YAYIMLANDI

 

Seri:A Sıra No:13 “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, 8/6/2021 Tarih, 31505 Sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.

Yayımlanan tebliğ ile 6183 sayılı Kanun’da 7316 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler çerçevesinde bazı düzenlemeler ve açıklamalar yapılmıştır. Bu düzenlemeler ve açıklamalar özetle;


1. “IV- Menkul Malların Satışı” başlıklı bölümünde:

 • Menkul malların satışının alacaklı tahsil dairelerince esas itibarıyla açık artırma usulüne göre fiziki veya elektronik ortamda yapılması gerektiğine,
   
 • Bozulma, çürüme ve benzeri sebeplerle muhafazasına imkan olmayan veya beklediği takdirde önemli bir değer değişikliğine uğraması ihtimali bulunan malların derhal satılarak paraya çevrilmesi gerektiğine,
   
 • Muhafazası tehlikeli veya masraflı olan malların da derhal satılarak paraya çevrilmesi kuralı getirildiğine,
   
 • 22/4/2021 tarihinden itibaren yapılacak menkul mal satışlarına iştirak edeceklerden teminat alınması icap ettiğine,
   
 • Mal kendisine ihale edilenin malı almaktan vazgeçmesi veya bedelin tamamını ödememesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun 86 ncı maddesi kapsamında bu kişiden tahsil edilecek bedelin; teminat tutarından yüksek olması halinde teminat mahsup edildikten sonra bakiyesinin bu Kanuna göre takip edilmesi, teminat tutarından düşük olması halinde teminattan mahsup yapıldıktan sonra artan tutarın 6183 sayılı Kanunun 97 nci maddesine istinaden bütçeye gelir kaydedilmesi gerektiğine,
   
 • Fiziki veya elektronik ortamda satışa çıkarılacak menkul malın rayiç değerinin 10.000,00.- liranın üzerinde olması halinde yapılacak menkul mal satışına iştirak edeceklerden menkul mala biçilen değerin %5’i nispetinde teminat alınacağına,
   
 • Menkul mallar yerinde veya başka bir mahalle götürüldüğü halde yine satılamaz veya taşıma giderlerinin çokluğu nedeniyle başka yere götürülmesi uygun görülmezse, ilk artırma tarihinden başlayarak 15 günlük sürenin bitmesinden itibaren 6 ay içinde fiziki veya elektronik ortamda pazarlıkla satılabileceğine,


2.“II- Gayrimenkullerin Satışı” başlıklı bölümünde:
 

 • 6183 sayılı Kanuna göre haczedilmiş olan gayrimenkuller satış komisyonları tarafından fiziki veya elektronik ortamda açık artırma usulüne göre satılabileceğine,
   
 • Gayrimenkul satış komisyonlarının kimlerden oluşacağı ve çalışma usullerine,
   
 • Satışa çıkarılacak gayrimenkulün değerinin 2.500.000,00.- lirayı geçmesi halinde satış ilanının Ankara, İstanbul ve İzmir’de yayın yapan gazetelerin birinde de yapılması gerektiğine,

3.Tebliğin İkinci Kısım, Üçüncü Bölümünden sonra gelmek üzere:
 

 • “ELEKTRONİK ORTAMDA SATIŞ” başlıklı bölüm eklenerek menkul ve gayrimenkul malların elektronik ortamda satışına ilişkin usul ve esasların neler olduğuna,

dair açıklama ve düzenlemeler getirilmiştir.

Seri:A Sıra No:13 “Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No:1’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”e ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.