Sirküler 02 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Getirilen Değişiklikler

Sirküler 02 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Getirilen Değişiklikler

SİRKÜLER

SİRKÜLER TARİHİ : 10.02.2021

SİRKÜLER NO : 2021/02

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 03.02.2021 tarih ve 31384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış (“7263 sayılı Kanun”) ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

7263 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (“6102 sayılı Kanun”) bazı maddelerinde ek/değişiklik yapılmıştır. Şöyle ki;

- 7263 sayılı Kanun’un 22. maddesiyle, 6102 sayılı Kanun’un “Tescil” başlıklı 40’ıncı maddesinin ikinci fıkrası değiştirilerek gerçek kişi tacir ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların imzalarının, kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedileceği belirtilmiş ve kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları ile bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esasların Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirleneceği düzenlenmiştir. Bu itibarla, gerçek kişi tacirler ile tüzel kişi tacir adına imzaya yetkili olanların daha önce Ticaret Sicili tarafından yetkilendirilmiş personel nezdinde yazılı olarak alınan imza beyanları, bundan böyle kamu kurum ve kuruluşlarınca veri tabanlarında tutulan imza verilerinden elektronik ortamda temin edilerek merkezi ortak veri tabanındaki sicil dosyasına kaydedilecek ve kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında tutulan imzaların elektronik ortamda temin edilmesi halinde, Ticaret Sicili Müdürlüğünde huzurda imza beyanında bulunma zorunluluğu bulunmayacaktır. Kamu kurum ve kuruluşlarının veri tabanlarında imza kaydının bulunmaması halinde ise, imzaya yetkili kişilerin imza beyanlarının Ticaret Sicili Müdürlüğüne verilmesinin usul ve esasları Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak tebliğ ile belirlenecektir.

- 7263 sayılı Kanun’un 23. maddesiyle, 6102 sayılı Kanun’un “Tescil ve ilan” başlıklı 373. maddesine ilave edilen fıkra ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından, Ticaret Siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında Ticaret Sicili kayıtlarının esas alınacağı ve şirketten bu kayıtlara ilişkin Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilan dışında hiçbir belge istenemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Bu kapsamda, sermaye şirketlerini temsile yetkili olanlar ve bunların temsil şekilleri Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (“MERSİS”) ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi (“TTSG”) üzerinden elektronik ortamda görülebildiğinden 6102 sayılı Kanun’un 373’üncü maddesine eklenen üçüncü fıkra ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından, Ticaret Siciline tescil olunan temsile yetkili kişiler ile bunların temsil şekilleri hakkında Ticaret Sicili kayıtlarının esas alınması ve şirketten bu kayıtlara ilişkin Ticaret Sicili Müdürlüklerince düzenlenen belgeler ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yayımlanan ilan dışında belge istenemeyeceği düzenlenmiştir.

7263 sayılı Kanun’a ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.,

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.