Hukuk Sirküler 01 : Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğince Sermaye Şirketlerinin Özkaynaklarının Korunmasına İlişkin Yapılan Duyuru Hk.

Hukuk Sirküler 01 : Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğince Sermaye Şirketlerinin Özkaynaklarının Korunmasına İlişkin Yapılan Duyuru Hk.

HUKUK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 03.04.2020

SİRKÜLER NO : 2020/01

 

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİNCE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ÖZKAYNAKLARININ KORUNMASINA İLİŞKİN YAPILAN DUYURU HK.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 01.04.2020 tarihinde tüm oda ve borsalara gönderdiği yazıyla; Ticaret Bakanlığı’nın 31.03.2020 tarihli yazısındaki Covid-19 virüsü nedeniyle sermaye şirketlerinin özkaynaklarının korunmasının önemine işaret edilmiş ve bu kapsamda 28.11.2012 tarihli ve 28481 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmeliğin" (“Yönetmelik”) 13/5’inci maddesine dayanılarak;

 

Kamunun iştiraki olan şirketler hariç olmak üzere, sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak bu yıl gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme alınacak nakit kâr payı dağıtımı kararlarında, geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi..." hususu duyurulmuştur.

 

Bu itibarla, Ticaret Bakanlığının söz konusu duyurusu ile sermaye şirketlerinin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 2020 yılında gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarında gündeme ilave edilecek nakit kar payı dağıtımı ile ilgili olarak;

 

  • Geçmiş Yıl Karlarının dağıtıma konu edilmemesi,
  • 2019 yılı net dönem karının en fazla % 25’inin dağıtılması,
  • 2020 yılında yönetim kuruluna kar payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi,

talep edilmiştir.

Yönetmeliğin 13/5’inci maddesinde, “Yapılan denetim sonucunda veya herhangi bir sebeple Bakanlıkça, şirket genel kurulunda görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması zorunludur.” düzenlemesine yer verildiğinden, Yönetmeliğin 13/5’inci maddesindeki yetki kullanımı gereği, şirketlerin 2019 yılı hesap dönemine ilişkin olarak 2020 yılında gerçekleştirilecek genel kurul toplantılarındaki nakit kar payı dağıtımına ilişkin gündem maddesinde; “geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi ve dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25'ini aşmaması ile yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilmemesi” yer alacaktır.

Bu gündem maddesinin şirketlerin genel kurullarınca kabul edilmesinin zorunlu olup olmadığı ise tartışmalıdır.

 

Bilgilerinize sunulur.