Hukuk Sirküleri 01 : Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik İle Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik

Hukuk Sirküleri 01 : Konkordato Komiserliği Ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik İle Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik

HUKUK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 12.02.2019

SİRKÜLER NO : 2019/01
 

KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR KURULUNA DAİR YÖNETMELİK İLE KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK 

 

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik ve Korkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik 30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

a. KONKORDATO KOMİSERLİĞİ VE ALACAKLILAR KURULUNA DAİR YÖNETMELİK:

 • 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca görevlendirilecek konkordato komiserinin nitelikleri, eğitimi, eğitim verecek kurumlar ve eğitimden muaf tutulacaklar ile alacaklılar kurulunun zorunlu olarak oluşturulacağı haller ve konkordato komiserliği ile alacaklılar kuruluna dair diğer hususlara ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla “Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik” 30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir ve 02.06.2018 tarihli ve 30439 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Konkordato Komiserinin Niteliklerine ve Alacaklılar Kurulunun Zorunlu Olarak Oluşturulmasına Dair Yönetmelik” yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Konkordato Komiseri’nin nitelikleri, “Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik”’in 4’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Komiserin; Türk vatandaşı olması, tam ehliyetli olması, en az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olması, 5 yıldan az olmamak üzere mesleki tecrübeye sahip bulunması, iflas etmemiş olması, son 3 yıl içinde özen yükümlülüğüne uymadığı gerekçesiyle komiserlik görevine son verilmemiş olması, disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış olması, sanat icrasından veya mesleki faaliyetten yasaklı bulunmaması, kamu hizmetinden yasaklı olmaması, fiilen yürütmekte olduğu mesleğinin ilgili mevzuatında, Komiserliği yürütmesine engel bir hüküm bulunmaması, ilgili maddenin (ğ) fıkrasında sayılan suçlardan mahkum olmaması ve terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmaması ve komiserlik eğitimini tamamlamış olması gerekmektedir.
 • Komiserlere temel eğitim zorunluluğu getirilmiş olup Komiserler, temel eğitimi aldıktan sonra da, eğitim izni verilen kuruluşlar tarafından üç senede bir yenileme eğitimi almak zorundadırlar.
 • Mahkeme tarafından üç komiser görevlendirilmesi durumunda; komiserlerden biri, mahkemenin bulunduğu ilde faaliyet göstermek şartıyla bağımsız denetçiler arasından seçilecektir. Seçilecek komiserlerden bir diğerinin de hukukçu olması tercih edilecektir.
 • En az üç alacaklı sınıfının bulunması şartıyla, alacaklı sayısının 250’yi veya alacak miktarının 125.000.000-TL’yi aşması halinde alacaklılar kurulunun oluşturulması zorunludur.

b. KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER HAKKINDA YÖNETMELİK

 • Konkordato talebine eklenecek belgelere ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla; “Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik” 30.01.2019 tarihli ve 30671 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.
 • Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler, Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik’in 5. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre Borçlu konkordato talebine; konkordato ön projesini, malvarlığının durumunu gösterir belgeleri, alacaklı ve alacak listesini, karşılaştırma tablosunu, makul güvence veren denetim raporunu ekleyecektir. Borçlunun iflasa tabi olmayan kişilerden olması halinde, konkordato ön projesi ile alacaklı ve alacak listesini ve uygun düştüğü ölçüde mal varlığının durumunu gösterir belgeleri de sunacaktır
 • Borçlu, defter tutmaya mecbur kişilerden ise, mal varlığının durumunu gösterir belgeler arasında konkordato talebine ayrıca; son bilançoyu, gelir tablosunu, nakit akım tablosunu, işletmenin devamlılığı esasına göre hazırlanan ara bilançoyu, aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançoyu, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgilerini, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeleri, tüm alacak ve borçları, vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeleri, mali durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeleri ekleyecektir.
 • Bağımsız denetime tabi olan borçluların son bilançosunun, gelir tablosunun ve nakit akım tablosunun bağımsız denetimden geçmiş olması gerekmektedir.
 • Borçlu, konkordato sürecinde mahkeme veya komiser tarafından istenebilecek diğer belge ve kayıtları da ibraz etmek zorundadır.
 • Borçlunun konkordato ön projesinde yer alan teklifinin gerçekleşeceği hususunda makul güvence verilip verilmeyeceğinin tespiti amacıyla Denetim yapılacak olup Bağımsız Denetim Kuruluşu, makul güvence veren denetim raporunu hazırlarken; Konkordato ön projesini, borçlunun malvarlığının durumunu gösteren belgeleri, alacaklı ve alacak listesi ile karşılaştırma tablosunu denetleyecektir. Bağımsız Denetim kuruluşu, yapacağı denetimde yukarıda sayılan belgeler dışında gerekli gördüğü diğer bilgi ve belgeleri de isteyebilecektir. Bu denetleme, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından Yönetmelik’te belirtilen denetim kıstası çercevesinde gerçekleştirilecektir.
 • Bağımsız Denetim kuruluşu, borçlunun ileriye yönelik finansal bilgilere dair varsayım ve tahminlerinin makul olup olmadığına ilişkin kendisini ikna eden kanıtları elde edememesi durumunda, konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşmesine ilişkin olumlu sonuca varamaz. Bağımsız denetim kuruluşu, yaptığı denetim sonucunda konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda olumlu sonuca varırsa, makul güvence veren denetim raporunu hazırlar.
 • Borçlu, bu Yönetmelik kapsamında yapılacak denetim için bağımsız denetim kuruluşu ile sözleşme imzalayacaktır.
 • Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 26.12.2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bağımsız Denetim Yönetmeliği” hükümleri uygulanacaktır.

Konkordato Komiserliği ve Alacaklılar Kuruluna Dair Yönetmelik için tıklayınız.

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler Hakkında Yönetmelik için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.