Hukuk Sirküleri 2016/05 : Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

Hukuk Sirküleri 2016/05 : Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ

HUKUK SİRKÜLERİ

SİRKÜLER TARİHİ : 06.12.2016

SİRKÜLER NO : 2016/05
 

ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE

İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞ

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) 06.12.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ’de yer alan düzenleme ile Şirket Sözleşmelerinin ve İmza Beyannamelerinin Noter huzurunda düzenlenme imkanının yanında, Ticaret Sicil Müdürlüğünde de düzenlenme imkanı getirilmiş olup Tebliğ’de yer alan hususlar özet olarak aşağıda açıklanmıştır:

1.    Tebliğ’in Kapsamı: Tebliğ, kuruluş aşamasında; kollektif, komandit, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limited şirkette Şirket Sözleşmesi ve anonim şirkette Esas Sözleşmenin (“Sözleşme”) Ticaret Sicili Müdürü huzurunda imzalanmasına ve imza beyannamesinin Ticaret Sicil Müdürlüklerinde düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkındadır.

2.    Ticaret Sicil Müdürlüğüne Başvuru:

-       Kurucular veya temsilcileri, Sözleşmenin imzalanması için şirketin kurulacağı yer müdürlüğünde hazır bulunur.

-       Kurucu veya temsilcinin okur-yazar olmaması, Türkçe bilmemesi, işitme, konuşma veya görme engelli olması halinde, Sözleşmeler Noter huzurunda imzalanır.

-       Geçerli kimlik kartı, pasaport veya sürücü belgesi ibraz edilir.

-       Kurucu yabancı uyruklu ise başvuruda geçerli pasaport ibraz edilir.

-       Kurucu adına imza atacak temsilciler, sıfat ve yetkileri ile işlemi yapmaya izinli olduklarını gösterir belge ibraz etmekle yükümlüdür. Ayrıca bu kişiler, geçerli kimlik belgelerini ibraz eder.

-       Kurucu adına imza atacak kişinin vekil olması halinde, vekaletname düzenlemeye yetkili makam veya noterlerce onanmış vekaletnamenin aslı ibraz edilir.

-       Kurucu adına imza atacak kişinin vasi veya kayyım olması halinde konuya ilişkin mahkeme kararının aslı veya onaylı sureti ibraz edilir.

3.    .Sözleşmenin İmzalanması:

Sözleşmenin MERSİS’ten alınacak nüshası kurucular veya temsilciler tarafından müdür huzurunda imzalanır ve Sözleşme nüshalarının her sayfası müdür tarafından imzalanarak mühürlenir. Nüshaların son sayfasına işlem tarihi yazılı ve tarih kaşesi basılır. İmza onay belgesi müdür tarafından imzalanır. Söz konusu belge mühürlenir ve Sözleşmenin arkasına eklenir.

İmzalanan ve mühürlenen Sözleşmenin bir nüshası müdürlükçe alınır ve şirketin tescil başvurusu ile birleştirilerek dosyasında saklanır. Kalan Sözleşme nüshaları ilgililere teslim edilir.

4.    Sözleşmenin Süresi:

Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde imzalanan Sözleşmenin, sicil müdürü nezdinde gerçekleştirilen onay tarihinden itibaren 3 ay içinde tescili için başvuruda bulunulmaması halinde, Sözleşmede imzası bulunanların şirket kurma iradelerinin devam ettiğine dair beyanda bulunmaları gerekir. Kurucuların bu beyanı Sözleşmenin arkasına eklenir.

5.    İmza Beyannamesi:

Şirket kuruluş ve ticari işletme açılışı işlemlerinde Ticaret Sicil Müdürlüklerine ibraz edilmesi zorunlu olan imza beyannameleri de Ticaret Sicil Müdürlükleri tarafından düzenlenebilir. İmza beyannamesini imzalayacak olan imza yetkililerinin Ticaret Sicil Müdürü nezdinde hazır bulunmaları şarttır.

6.    Ticaret Sicili Hizmet Bedeli:

Sözleşmenin imzalanması, düzeltme beyanı, irade beyanı ve imza beyannamesi ile Sözleşmenin tescili işlemlerinden alınacak hizmet bedeli asgari ücretin yüzde onundan fazla olamaz. İşlemlerin birlikte veya ayrı ayrı yapılmasına bakılmaksızın bu hizmetler için tek hizmet bedeli tahsil edilir.

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğ’e ulaşmak için tıklayınız. 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.