Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLEN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA

Kişisel verilerin korunması Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş olarak bizim için çok önemlidir. Kişisel verileri;

  • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
  • Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
  • Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
  • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
  • İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli olan süre kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme

ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki bilgilendirmeyi dikkatlerinize sunarız.

Kişisel Veri nedir?

Kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Örnek olarak adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, adresiniz, telefon numaranız, e-posta adresiniz, doğum tarihiniz, erişimde bulunduğunuz IP numarası, yaptığınız alışverişlere ait bilgiler vb. size ilişkin bilgiler kişisel verileriniz olarak tanımlanabilir. Ayrıca KVKK’ya göre kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel verinin işlenmesi ne demektir?

Kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

Veri sorumlusunun kimliği

KVKK’ya göre “veri sorumlusu” kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade etmektedir. 

Ticaret Sicil No 206580, İstanbul
Vergi Dairesi Boğaziçi Kurumlar
Vergi Numarası 443 002 8598
Merkez Adresi Spine Tower Büyükdere Cad. 59.Sok. No:243 
Kat: 25-26 Maslak PK.34398 Sarıyer / İstanbul
Telefon 444 9 475 - (0212) 285 01 50 (pbx)
Faks (0212) 285 03 40 – 43
İnternet Sitesi www.gureli.com.tr
Mail Adresi info@gureli.com.tr

 

Kişisel verileri hangi amaçla işliyoruz?

Kişisel verileriniz başta, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Vergi Usul Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, İş Kanunu, Türk Borçlar Kanunu, KGK mevzuatı, MASAK, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve sair yasal mevzuatlar kapsamında işlenmektedir. Ayrıca şirketimizin hizmetlerinin sunulabilmek, internet sitemizi ve uygulamalarımızı daha kolay kullanılır hale getirmek, ürün ve hizmetlerimizi tanıtmak ve geliştirmek, sizi tanımak, iletişimimizi geliştirmek, pazarlama ve reklam faaliyetlerinde bulunmak, veri analizi, araştırma, anket ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamalarını ve bilgilendirmelerini yapabilmek, şirketimizin ticari iş ve stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, şirketimizin güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik, insan kaynakları faaliyetlerinin yürütülmesi amacı ile yürürlükteki kanunlara uygun şekilde işliyoruz.

İşlenen kişisel verileri kimlere ve hangi amaçla aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz kanuni ya da size verdiğimiz hizmete bağlı fiili gereklilikler ve/veya sizlere daha iyi hizmet verilebilmesi için gerekli olması halinde; yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, mevzuatın gerektirmesi ve hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi için ilgili kişi ve kurumlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, vergi danışmanlarına ve diğer harici profesyonel danışmanlara, avukatlara, sigorta şirketlerine, ortaklarına, hizmet alınan veya alınacak olan yurt içi – yurt dışı üçüncü taraflara, kuruluşlara yasal mevzuat kapsamında aktarılabilecektir. ŞİRKETİMİZ, internet sitesi hizmetleri, bilgi sistemlerinin muhafazası, bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi, bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması amaçlarıyla paylaşılabilecektir.

Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Kişisel verileriniz, denetim ve danışmanlık hizmetlerimiz, ŞİRKETİMİZ çalışanlarına yapılan yazılı/dijital başvurular, internet sitemiz, telefon numaralarımızın aranması, sosyal medya, SMS kanalları, vesair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimizin sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ticari faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

KVKK’ya göre haklarınız

KVK Kanunu 11. Maddesine göre ŞİRKETİMİZE başvurarak sizinle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) İşlenmesini gerektiren yasal sebeplerin ortadan kalkması durumu ile kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz. 

Haklarınızı kullanabilmek için bize nasıl başvurabilirsiniz?

​Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanabilmek için yaptığınız başvurularda güvenliğiniz için kimliğinizi doğrulamamız gerekmektedir. Bu kapsamda;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini, işlenme amacını, amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, itiraz ve/veya zarara uğrama hâlinde zararın giderilme taleplerinizi kvk@gureli.com.tr adresine, sistemimizde kayıtlı bilgilerinizle karşılaştırarak kimliğinizi doğrulayabilmek için adresiniz ve cep telefonun numaranızı içeren bir e-posta ile;
  • Kişisel veriler ile ilgili bilgi talep etme, düzeltilmesini, silinmesini veya yok edilmesini isteme haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile birlikte ŞİRKETİMİZe (“Spine Tower Büyükdere Cad. 59.Sok. No:243 Kat: 25-26 Maslak PK.34398 Sarıyer/İstanbul” adresine) bizzat elden yazılı olarak veya noter kanalıyla yazılı olarak veya kvk@gureli.com.tr isimli e-posta adresine, size ait güvenli elektronik imzanız ile imzalanmış bir e-posta ile başvuru yapmanız gerekmektedir