Ziraat Odalarının Giriş Ücreti Ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ziraat Odalarının Giriş Ücreti Ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Türkiye Ziraat Odaları Birliğinden:

ZİRAAT ODALARININ GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDATLARI HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 12/1/2005 tarihli ve 25698 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ziraat Odalarının Giriş Ücreti ve Yıllık Aidatları Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “IV. kademede” ibaresi “VI. kademede” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu yürütür.