Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul Ve Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

TEBLİĞ

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

ÜLKEMİZE TURİST GETİREN (A) GRUBU SEYAHAT ACENTALARINA DESTEK

SAĞLANMASI HAKKINDA KARARIN UYGULAMA USUL VE ESASLARINA

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 5/4/2016 tarihli ve 29675 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkemize Turist Getiren (A) Grubu Seyahat Acentalarına Destek Sağlanması Hakkında Kararın Uygulama Usul ve Esaslarına Dair Tebliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/8/2016” ibaresi “31/12/2016” olarak ve ikinci fıkrasında yer alan “31 Ağustos 2016” ibaresi “31 Aralık 2016” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (e), (f), (g) ve (ğ) bentleri eklenmiştir.

“e) 1/9/2016-30/9/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 2/1/2017,

f) 1/10/2016-31/10/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/1/2017,

g) 1/11/2016-30/11/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 28/2/2017,

ğ) 1/12/2016-31/12/2016 tarihleri arasındaki uçuşlara ilişkin en geç 31/3/2017,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “grup sözleşmesinin” ibaresi “sözleşme” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin Ek-7’si ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçiş Hükmü

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu maddenin yayımı tarihinde yürürlüğe giren “Ek-7”, 1/10/2016 tarihinden itibaren gerçekleştirilecek tarifeli uçuşlar için kullanılmaya başlanılacaktır.”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Kültür ve Turizm Bakanı yürütür.

 

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

5/4/2016

29675

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/7/2016

29771

 

 

Eki için tıklayınız.