Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki Ve Meslekî Sorumlulukları İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki Ve Meslekî Sorumlulukları İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

TÜTÜN EKSPERLERİNİN GÖREV, YETKİ VE MESLEKÎ SORUMLULUKLARI

İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE 

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 24/1/2008 tarihli ve 26766 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tütün Eksperlerinin Görev, Yetki ve Meslekî Sorumlulukları ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik, 3/1/2002 tarihli ve 4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 6 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (g) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ğ) bendinde yer alan “Tütün tarımı ile uğraşan” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve çiftçi belgesine sahip” ibaresi eklenmiştir.

“b) Firma: Tütün mamulleri üretimiyle ilgili olarak Tesis Kurma Uygunluk Belgesi ile Üretim ve Faaliyet Uygunluk Belgesi alan gerçek ve tüzel kişileri,”

“d) Kurum: Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunu,”

“g) Tütün mamulleri: Tütün yaprağının ve/veya tütün bitkisi parçalarının tamamen veya kısmen hammadde olarak kullanılması ile üretilen, tüttürme, burna çekme, emme ya da çiğneme amaçlı tüm ürünleri,”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “ve istenilen bilgi ve belgeleri” ibaresi “bir liste halinde” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Bilgi ve belgelerde meydana gelen değişiklikler ile çalışmaya yeni başlayan veya işten ayrılan tütün eksperleri on beş iş günü içinde Kuruma bildirilir.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendindeki “5237 sayılı Türk Ceza Kanununun” ibaresinin önüne “26/9/2004 tarihli ve” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasındaki “18/6/1927 tarihli ve 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda” ibaresi “12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununda” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“(2) Nicotiana tabacum türünden farklı bir şekilde; kendine özgü tekniklerle üretilen, kırılan, kurutulan, alım ve satımı yapılan, işleme öncesi herhangi bir denkleme ve ambalajlama yöntemi uygulanmayan Hasankeyf tipi tütünler için birinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 

(3) 4733 sayılı Kanunda tütün eksperi unvanına sahip olanlar tarafından yapılması öngörülen işleri, birinci fıkra hükmüne aykırı olarak yetkisiz kişilere yaptıranlara aynı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası (b) bendi hükmü uygulanır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.”

MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/1/2008

26766

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/4/2012

28253