Türkiye Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Türkiye Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Türkiye Su Enstitüsünden:

TÜRKİYE SU ENSTİTÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLECEK UZMANLAR

HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 28/4/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Su Enstitüsünde İstihdam Edilecek Uzmanlar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi yürürlükten kaldırılmış ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ğ) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Enstitü Başkanlığınca belirlenen yabancı dillerden birisinden geçerliliği devam eden YDS’den asgari 75 puan almış olmak veya dil yeterliği bakımından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca bu puana denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak; yurtiçinde eğitim dilinin tamamı ilgili yabancı dilde olan lisans, yüksek lisans veya doktora yapmış olmak ya da denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından ilgili dilde mezun olmak.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının başına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Giriş sınavını kazananların ataması Bakan onayına sunulur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “iki” ibaresi “üç” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye Su Enstitüsü Başkanı yürütür.

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

28/4/2012

28277