Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14022017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-32 Sayılı Kararı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 14022017 Tarihli ve 2017/ÖİB-K-32 Sayılı Kararı

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih         : 14/02/2017

Karar No  : 2017/ÖİB-K-32

Konu         : Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca;

1 – Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı; Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Ahubaba Mahallesi, 116 ada, 9 no.lu parseldeki 20.015,24 m2 yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmaz ve üzerindekilerin (Taşınmaz) “satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar kapsamında yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;

“Satışa konu Taşınmaz’ın, özelleştirme ihalesinde 220.000.- (İkiyüzyirmibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Ahmet Hamdi GÜN’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Ahmet Hamdi GÜN’ün sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 215.000.- (İkiyüzonbeşbin) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi veren Yeşilırmak Hazır Beton Kum Çakıl Eleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Yeşilırmak Hazır Beton Kum Çakıl Eleme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine, 200.000.- (İkiyüzbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren Kadir DEMİR’e İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Kadir DEMİR’in sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” dair verilen Kararın onaylanmasına,

2 – İş bu Karar gereğinin ve satışa konu Taşınmaz’ın devir işlemlerinin İhale Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine

karar verilmiştir.