Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/11/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-59 Sayılı Kararı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/11/2016 Tarihli ve 2016/ÖİB-K-59 Sayılı Kararı

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

KARAR

Tarih           :   11/11/2016

Karar No    :   2016/ÖİB-K-59

Konu           :   Taşınmaz Satışı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;

Konya ili, Meram ilçesi, Yaylapınar Uhud Mahallesi, 38337 ada, 16 parselde kayıtlı 33.221,42 m² taşınmazın “Satış” yöntemiyle özelleştirilmesini teminen gerçekleştirilen ihale sonucu İhale Komisyonunca;

“İhale konusu taşınmazın 3.000.000.- (Üçmilyon) TL bedelle en yüksek teklifi veren Altanlar Otomotiv Nakliyat ve Gıda Ticaret Sanayi Limited Şirketi’ne İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Altanlar Otomotiv Nakliyat ve Gıda Ticaret Sanayi Limited Şirketi’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ikinci yüksek teklifi veren Hamlex İnşaat Turizm Güvenlik Deri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne 2.930.000.-(İkimilyondokuzyüzotuzbin) TL bedel ile satılmasına, Hamlex İnşaat Turizm Güvenlik Deri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin satış sözleşmesini imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde geçici teminatının irat kaydedilerek, ihalenin iptaline” dair verilen nihai kararın onaylanmasına

karar verilmiştir.