Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

YÖNETMELİK

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 1 – 19/2/2015 tarihli ve 29272 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan “yazılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü” ibaresi ve (o) bendinde yer alan “yazılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan “kaloriferci, bekçi” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendinde, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde, (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “beş yıl” ibaresi “iki yıl” olarak ve (ç) bendinin (4) numaralı alt bendinde, (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde, (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde ve (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “üç yıl” ibaresi “iki yıl” olarak değiştirilmiş, (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “İdarede” ibaresinden sonra gelmek üzere “avukat kadrosunda” ibaresi eklenmiş ve (d) bendinin (2) numaralı alt bendinde, (e) bendinin (2) numaralı alt bendinde, (f) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “kaloriferci, bekçi” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan “yazılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü” ibaresi, dördüncü fıkrasında yer alan “Görevde yükselme” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “yetmiş puan” ibaresi “altmış puan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe 9 uncu maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 9/A maddesi eklenmiştir.

Sözlü sınav

MADDE 9/A – (1) Sözlü sınav İdare tarafından yapılır. Yazılı sınavda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katına kadar aday sözlü sınava alınır. Son adayla aynı puana sahip olan personelin tamamı sözlü sınava alınır.

(2) İlgili personel, sınav kurulunun her bir üyesi tarafından;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel kültürü ve genel yeteneği,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak personelin sözlü sınav puanı tespit edilir. Sözlü sınavda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasına “Unvan değişikliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiş, aynı fıkrada yer alan “yazılı olarak” ibaresi yürürlükten kaldırılmış, dördüncü fıkrasına “Unvan değişikliği” ibaresinden sonra gelmek üzere “yazılı” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “yetmiş puan” ibaresi “altmış puan” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “yazılı” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve sözlü” ibaresi eklenmiş ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Yazılı ve sözlü sınavların yapılmasını ve sonuçların ilan edilmesini sağlamak.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) İlan edilen boş kadro sayısı kadar atama yapılmasında başarı puanı esas alınır. Başarı puanı, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında ilan edilen kadrolara atanacaklar için yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle tespit edilir ve İdarenin resmi internet sitesinde ilan edilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “sınava” ibaresi “sınavlarla” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

19/2/2015

29272