Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderebilmek İçin Kullanıcı Kodu, Parola Ve Şifre Verilip Verilemeyeceği.

Kurumlar Vergisi Mükelleflerine Beyannamelerini Elektronik Ortamda Gönderebilmek İçin Kullanıcı Kodu, Parola Ve Şifre Verilip Verilemeyeceği.

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
KAYSERİ VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)


Sayı : 27192137-105[Mük. 257/2016-365]-150 05/10/2016
Konu : Kurumlar vergisi mükelleflerine
beyannamelerini elektronik ortamda
gönderebilmek için kullanıcı kodu,
parola ve şifre verilip
verilemeyeceği.


İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun ve eklerinin incelenmesinden, ….. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ….. vergi kimlik numaralı kurumlar vergisi mükellefi olarak sigortacılık faaliyetinde bulunduğunuz ve beyannamelerinizi elektronik ortamda gönderebilmek için tarafınıza kullanıcı kodu, parola ve şifre verilip verilemeyeceği hususunda Başkanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmaktadır.


Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (4) numaralı bendinde yer alan düzenleme ile Maliye Bakanlığı vergi beyannameleri ve bildirimlerin, şifre, elektronik imza veya diğer güvenlik araçları konulmak suretiyle internet de dahil olmak üzere her türlü elektronik bilgi iletişim araç ve ortamında verilmesi, beyanname ve bildirimlerin yetki verilmiş gerçek veya tüzel kişiler aracı kılınarak gönderilmesi hususlarında izin vermeye veya zorunluluk getirmeye yetkili kılınmıştır.


Anılan Kanunun mükerrer 257 nci maddesinin Maliye Bakanlığına vermiş olduğu yetkiye istinaden yayımlanan 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 3568 sayılı Kanun uyarınca çıkarılan tebliğler gereğince aktif büyüklüklerinin veya net satış hasılatlarının
(31.12.2015 tarihi itibariyle aktif toplamı 6.741.000,00 TL veya net satışlar toplamı 13.478.000,00 TL) belli bir tutarın üzerinde olması nedeniyle beyannamelerini meslek mensuplarına imzalatma zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin istemeleri halinde kendi beyannamelerini kullanıcı kodu, parola ve şifre almak suretiyle elektronik ortamda göndermeleri uygun görülmüştür.


Öte yandan, 15 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen esaslar çerçevesinde beyannamelerini elektronik ortamda doğrudan kendileri gönderebilecek mükelleflere ilave olarak, 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik
ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu uyarınca çıkarılan tebliğlere göre belirlenen aktif büyüklük ile net satış tutarı ölçüleri şartı aranılmaksızın; muhasebeye ilişkin işlemleri, işletmede bağımlı olarak çalışan ve 3568 sayılı Kanuna göre ruhsat almış bulunan meslek mensupları tarafından yerine getirilenler ile herhangi bir hadde ve sınırlamaya tabi olmaksızın, yeminli mali müşavirlerle tam tasdik sözleşmesi imzalamış olan mükelleflerin bağlı bulundukları vergi dairesinden kullanıcı kodu, parola ve şifre alarak beyannamelerini elektronik ortamda kendilerinin gönderebilecekleri açıklanmıştır.


Yukarıda belirtilen şartları taşıyan mükelleflerin, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde (Ek:1) yer alan "Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu"nu doldurarak bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri durumunda, kendilerine beyannamelerini elektronik
ortamda göndermek üzere kullanıcı kodu, parola ve şifre verilmektedir. Yukarıda belirtilen şartları taşımayan mükelleflerin ise beyannamelerini, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan meslek mensupları ile aralarında söz konusu Genel Tebliğ ekinde yer alan sözleşmelerden durumlarına uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle meslek mensupları vasıtasıyla elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir. Buna göre, 2015 dönemi Kurumlar Vergisi Beyannameniz ekinde yer alan bilançonun tetkikinden aktif toplamınızın 16.005,67 TL, gelir tablosunun tetkikinden ise net satışlar
toplamınızın 2.295,41 TL olduğu anlaşılmakta olup, yukarıda belirtilen şartları taşımadığınızdan şirketinize ait beyannameleri, 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda, elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış bulunan meslek
mensupları ile söz konusu Genel Tebliğ ekinde yer alan sözleşmelerden durumunuza uyan sözleşmeyi düzenlemek suretiyle meslek mensupları vasıtasıyla elektronik ortamda göndermeniz
gerekmektedir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.


(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge
geçersizdir.


(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla
vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi
hesaplanmayacaktır.