Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

DOĞAL GAZ PİYASASI LİSANS YÖNETMELİĞİNDE

 DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 7/9/2002 tarihli ve 24869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin altıncı fıkrasının (a) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (b) bendinin (3) numaralı alt bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ün 7 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin eki Ek-3’ün 7 nci notu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Lisans başvurusunda ve/veya inceleme ve değerlendirme sürecinde sunulacak bilgi ve belgeler, 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri çerçevesinde değerlendirmeye tabi tutulur.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.