Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği

Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Dışişleri Bakanlığından:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Dışişleri Bakanlığında meslek memuru, konsolosluk ve ihtisas memuru, hukuk müşaviri, danışman ve mütercim olarak görevlendirilecekler için Dışişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen giriş sınavlarına ilişkin usul ve esasları; meslek memurlarının tabi olduğu başkâtiplik ve konsolosluk yeterlik sınavı ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının tabi oldukları kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavına ilişkin usul ve esasları; mali hizmetler uzmanları ile merkez memurlarının yurtdışı teşkilatına sürekli görevle atanabilmeleri için düzenlenecek sınavlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu ve 11 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Dışişleri Bakanını,

b) Bakanlık: Dışişleri Bakanlığını,

c) Giriş sınavı: Bakanlıktaki belirli bir memuriyet kategorisinde görevlendirilecekler için Bakanlıkça açılan sınavı,

ç) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı: Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanını,

d) İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı: Dışişleri Bakanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığını,

e) KPSS: Kamu Personel Seçme Sınavını,

f) Müsteşar Yardımcısı: Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısını,

g) YDS: Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sınav Kurulları ve Giriş Sınavlarına İlişkin Genel Esaslar

Sınav kurulları

MADDE 4 – (1) Sınav kurulları beş asıl ve yedi yedek üyeden oluşur. Kurul Başkanı ve üyeleri Bakan onayıyla belirlenir. Üyeler, İdari ve Mali İşler Müsteşar Yardımcısı dahil olmak üzere asgari üç Müsteşar Yardımcısı ile Büyükelçi veya elçi unvanı taşıyan meslek memurları arasından seçilir. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı, kurulun doğal üyesidir. Sınav kurullarının toplantı ve karar yeter sayısı beştir. Kurul başkanı, sınavların düzenli şekilde yürütülmesinden sorumludur. Kurul başkanı, ihtiyaç halinde, diğer asıl üyeler arasından başkan vekili tayin edebilir ve zorunlu hallerde kurula katılamayan asıl üyenin yerine yedek üye atayabilir.

(2) İngilizce, Fransızca ve Almanca dilleri haricinde Bakanlıkça belirlenecek yabancı dillerde veya teknik alan bilgisini de ölçmek üzere yapılacak yazılı ve sözlü sınavların hazırlanması ve değerlendirilmesi çerçevesinde akademisyenler de sınav kurullarında asıl ve yedek üye olarak görev yapabilir.

(3) Sınav süreçlerine ilişkin sekretarya görevi İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

İtiraz hakkı

MADDE 5 – (1) Sınav sonuçlarına yayımlanmasından itibaren üç iş günü içinde İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına verilen dilekçe ile itiraz edilebilir. Sınav sonuçlarına yapılan itirazlar, itiraz başvuru süresinin bitiminden sonraki üç iş günü içinde karara bağlanır. Verilen kararlar kesindir.

YDS puanları

MADDE 6 – (1) YDS puanı veya muadil yabancı dil sınav puanlarının değerlendirmeye alınmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

a) Giriş sınavının açıldığı yılın Ocak ayının ilk gününden geriye doğru hesaplanmak üzere, YDS veya muadili sınavlara son iki yıl içinde girilmiş olması gerekir.

b) YDS puanı yerine, eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanların tercih edilmesi halinde, tercih edilen sınava ilişkin sonuç belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınır. Karşılıkların değerlendirilmesinde eşdeğerlik tablosunda tam karşılığı yer almayıp aralıklara denk gelen puanlar, en yakın olduğu puana denk kabul edilir. Adayın puanının eşdeğerlik tablosundaki alt ve üst puanlara eşit uzaklıkta olması halinde, yüksek olan puana denk kabul edilir.

Giriş sınavına ilişkin genel esaslar

MADDE 7 – (1) Giriş sınavlarına, atama yapılması öngörülen azami kadro sayısının yirmi katına kadar aday çağırılabilir. Meslek memuru, konsolosluk ve ihtisas memuru, hukuk müşaviri, danışman ve mütercim olarak görevlendirilecek adaylarda, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinde belirtilen şartlar aranır.

(2) Bakanlık, bu Yönetmelik hükümleri uyarınca düzenleyeceği giriş sınavları sonucunda atama yapılabilecek azami kadro sayısı ile sınava davet edilecek azami aday sayısını sınav ilanında duyurur.

(3) Aday meslek memurluğu ile aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu giriş sınavlarına davet edilecek adayların sıralamasını yapmak üzere adaylarda aranacak asgari YDS puan veya puanlarına da sınav ilanında yer verilir. Son adayla aynı YDS puanına sahip aday veya adaylar da, sınav ilanında yer alan diğer koşulları karşılamak kaydıyla sınava davet edilir. Puanı aynı olan adaylar, soyadı esas alınarak alfabetik sıraya göre dizilir.

a) Eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan puanların YDS’deki karşılıkları da değerlendirmeye alınabilir. Adayların sınav başvurusunda YDS ve yabancı dil sınav sonuç belgesi ibraz etmesi halinde, yalnız YDS puanı sıralamada esas olmak üzere değerlendirmeye alınır.

b) Sınav duyurusunda, ayrı bir kontenjan belirtilmek suretiyle, adayların öğrenim dallarına veya yabancı dillerine göre de farklı asgari YDS puanları belirlenmesi yoluna gidilebilir. Giriş sınavına farklı YDS puanları ile başvuran adaylara yöneltilecek sorularda eğitim dalları veya yabancı dillere göre farklılaştırmaya gidilebilir.

(4) Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak diğer giriş sınavları için Bakanlık en fazla üç ayrı KPSS puanı türü belirleyerek sınava davet edilecek adayların sıralamasını tek bir liste halinde oluşturabilir. Bu durumda, adaylar daha yüksek olan KPSS puanlarıyla başvurularını yaparlar. Bu fıkra hükmüne göre açılacak giriş sınavına farklı KPSS puan türleri ile başvuran adaylara yöneltilecek sorularda KPSS puan türlerine göre farklılaştırmaya gidilmez. Sınav duyurusunda, ayrı bir kontenjan belirtilmek suretiyle adayların öğrenim dallarına veya yabancı dillerine göre de farklı KPSS puan türleri belirlenmesi yoluna gidilebilir. Bu fıkra hükmüne göre açılacak giriş sınavına farklı KPSS puan türleri ile başvuran adaylara yöneltilecek sorularda eğitim dalları veya yabancı dillere göre farklılaştırmaya gidilebilir.

(5) Bakanlıkça ihtiyaç duyulduğu takdirde, giriş sınavları çerçevesinde, üniversiteler ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilir veya hizmet alımı gerçekleştirilebilir.

(6) Aynı unvan kadrosuna ilişkin giriş sınavlarının yazılı veya sözlü aşamalarından herhangi birinden olmak üzere toplam üç kez başarısız olan adaylar, söz konusu görev için açılacak giriş sınavlarına katılamazlar.

Giriş sınavı duyuruları

MADDE 8 – (1) Giriş sınavı duyuruları, sınava son başvuru tarihinden en az yirmi gün önce Resmî Gazete’de, Devlet Personel Başkanlığının ve Bakanlığın internet sitesinde yayımlanır.

(2) Sınav duyurusunda, sınava kabul şartları, sınav sonucunda atama yapılması öngörülen memuriyet hizmet sınıfı, azami kadro sayısı, kadro derecesi ve unvanı, aday meslek memurluğu ile aday konsolosluk ve ihtisas memurluğu giriş sınavlarında talep olunan asgari YDS puan veya puanları ve bu Yönetmelik uyarınca düzenlenecek diğer sınavlarda talep olunan KPSS puan türleri ve alınması gereken asgari KPSS puanları ile bu puanları elde edenlerden sınava davet edileceklerin sayısı, belirli fakültelerin veya bölümlerin mezunlarının davet edileceği sınavlar için öğrenim dalları ve kontenjanları, sınava başvuru şekli ve başvuru yerleri, ilk ve son başvuru tarihleri, sınavın yapılacağı yer ve tarih, sınav konuları ve sınavla ilgili diğer usul ve esaslar belirtilir.

Giriş sınavlarına başvuru ve adaylardan istenecek belgeler

MADDE 9 – (1) Sınav başvuruları, Bakanlık internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılır. Gerek görülmesi halinde, elden veya posta ile başvuru yöntemi de kullanılabilir. Ayrıca elektronik ortamda iletilecek belge örnekleri sınav duyurusunda ilan edilir.

(2) Başvuru için gerekli olan belgeler aşağıda sıralanmıştır:

a) T.C. Kimlik Numarası yazılı beyanı.

b) Sınav ilanında belirtilen şekilde KPSS veya YDS sonuç belgesinin bilgisayar çıktısı veya YDS’yeeşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından saptanmış uluslararası dil sınavlarından alınan sonuç puanının aslı, onaylı sureti veya yazılı beyanı.

c) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya Bakanlıkça onaylı sureti ya da yabancı üniversitelerden mezun olunması halinde Yükseköğretim Kurulu onaylı denklik belgesinin aslı veya onaylı sureti.

ç) 1 adet fotoğraf.

d) Varsa lisansüstü eğitim diploması aslı veya onaylı sureti.

(3) 6 ncı madde çerçevesinde, adayların YDS muadili yabancı dil sınavlarına ilişkin sonuç belgelerinin aslını veya onaylı suretini giriş sınavı son başvuru tarihine kadar Bakanlığa iletmiş olmaları gerekir.

(4) Meslek memurluğu giriş sınavı başvurularında, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki esaslara göre uygulanır:

a) 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen bölümlerden mezun olanlar dışında, bu bölümlerde okutulan eğitim programlarına ağırlıklı olarak sahip bulunan bölümlerden mezun olan aday adayları, eğitim programının uygunluğunun tespiti amacıyla transkriptlerini de diğer başvuru evrakı ile birlikte Bakanlığa iletir.

b) 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan sosyal bilimler alanı, Yükseköğretim Kurulunca tespit edilen kapsam dahilindedeğerlendirilir.

(5) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri, sınavdan en az yedi gün önce Bakanlık internet sitesinde ilanen duyurulur. Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

(6) Sınava katılabileceği ilan edilen adaylardan, sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra belirlenenler giriş sınavına alınmazlar; sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır. Giriş sınavı başvurusu çerçevesinde gerçeğe aykırı belge vermiş veya beyanda bulunmuş olduğu tespit edilen adaylar hakkında ilgili Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulur.

(7) Yazılı sınavı kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) Yazılı sınav sonuçlarının ilanından sonraki yedi gün içerisinde Bakanlığa ulaştırılmak üzere, kendisi ve varsa eşi tarafından eksiksiz şekilde doldurulmuş güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formları ile nüfus cüzdan fotokopisi, adli sicil kaydına dair beyan ve erkek adaylar için askerlik durumuna dair yazılı beyan.

b) Giriş sınavı başvurusu çerçevesinde örneği gönderilmiş olan belgelerin asılları veya onaylı suretleri.

(8) Sözlü sınavı kazanan adaylardan aşağıdaki belgeler istenir:

a) 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 20 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen belge.

b) Varsa ortaokul veya lisede hazırlık sınıfı okuduğuna dair belgenin aslı veya onaylı suretleri.

(9) Bu maddedeki belgelerin aslı ibraz edilmek şartıyla fotokopileri Bakanlıkça veya noterlikçe onaylanır.

Giriş sınavlarının yürütülmesi ve değerlendirilmesi hakkında genel esaslar

MADDE 10 – (1) Bakanlıkça yapılacak giriş sınavları, yazılı ve sözlü aşamalarından oluşur.

(2) Adayların, sınav öncesindeki kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi bulundurmaları gerekir. Sınava girecek adaylar, cep telefonu ve benzeri iletişim/bilgi depolama araçlarını sınav mahalline sokamazlar. Yazılı sınavda sözlük veya başka bir kaynaktan yararlanamazlar.

(3) Giriş sınavının yazılı aşaması birden fazla bölümden oluşabilir.

(4) Yazılı sınav kâğıtlarının, sınav öncesinde mühürlenmiş olması şarttır. Mühürsüz olarak kullanılan sınav kâğıtları toplanmaz ve kullanılmamış sayılır. Sınav kâğıtlarının ad, soyad, aday numarası ve sınav türü yazılı olan köşeleri, sınav sonrasında kapatılarak kâğıtların değerlendirme süreci sona erene kadar açılmaz.

(5) Sözlü sınav çerçevesinde adaylar öncelikle, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikleri ve yeterliliği, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu açısından değerlendirilir. Bu değerlendirmede yeterli görülmeyenler giriş sınavını kaybeder. Sınav Kurulu, sınava katılan adayların genel davranış ve tepkilerinin meslek gereklerine uygunluğu yönlerinden değerlendirmeye tabi tutulmalarını isteyebilir.

(6) Yazılı sınav ile sözlü sınavda geçer not yüz üzerinden yetmiştir. Yazılı sınavdan alınan geçer notun hesaplanması ile sözlü sınavdan alınan geçer notun hesaplanması ayrı ayrı yapılır. Yazılı sınavın kendi içinde birden fazla bölümden oluşması halinde, bu bölümlerin her birinden de en az yetmiş puan alınması gerekir.

(7) Yazılı ve sözlü puan hesaplamalarında aritmetik ortalama usulü kullanılır. Puan ortalamalarındaki ondalık artanlar adayların lehine olacak şekilde tam sayıya çevrilir.

(8) Sınav kurulu üyelerince verilen puanlar, puan pusulalarına kaydedilir ve ilgili üye tarafından imzalanır. Sınav kurulu üyelerinin aday için verdikleri en yüksek puan ile en düşük puan arasındaki fark yirmiden fazla olamaz.

(9) 13 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki hüküm saklı kalmak üzere, yazılı sınava girilen yabancı dile ilave olarak başka yabancı dil veya dilleri de bilen adaylar, YDS’de elde etmiş oldukları başarı seviyesine göre ve aşağıdaki esaslar çerçevesinde, yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanır.

a) İlave puan hakkından yararlanılabilmesi için, yazılı sınavın her bir bölümünden en az yetmiş puan alınmış olması gerekir.

b) İlave puan alma imkânı bulunan ilk yabancı dil için YDS’den alınmış olan seksenin üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenir.

c) İkinci bir dilden daha ilave puan alma imkânı bulunması halinde, YDS’den alınmış olan seksenin üzerindeki puanların yarısı, aynı usule göre yazılı sınav puan toplamına eklenir. Bu bendin uygulanmasında daha düşük olan YDS puanı kullanılır.

Başarı sıralaması

MADDE 11 – (1) Giriş sınavlarında başarı sırasını belirleyecek nihai puan, yazılı sınavdan alınan geçer not ile sözlü sınavdan alınan geçer notun toplanması suretiyle hesaplanır.

(2) Adayların giriş sınavında aldıkları nihai puan eşit olduğu takdirde, başarı sıralamasında sözlü sınav sonucu dikkate alınır. Bunların da eşit olması halinde sırasıyla YDS puanına ve yapılmış ise Türkçe kompozisyon oturumunda alınan puana göre sıralama yapılır.

(3) Bakanlık memuriyetine atanmaya hak kazanmış adayların öndegelim sıralaması, giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre yapılır.

İlân

MADDE 12 – (1) Giriş sınavının her bir aşaması sonucunda, sınavın müteakip aşamasına katılmaya hak kazananların listeleri Bakanlık internet sitesinde ilân edilir.

(2) Giriş sınavı sonrasında ilgili memuriyete atanmaya hak kazananların nihai listesi tutanakla tespit edilerek Bakanlık internet sitesinde ilân edilir.

(3) Atama yapılması öngörülen ve sınav duyurusunda belirtilmiş olan azami boş kadro sayısından daha fazla sayıda adayın giriş sınavında başarılı olması halinde, başarı sıralamasına göre yedekler listesi oluşturulur. Bu liste de Bakanlık internet sitesinde ilan edilir. Yedekler listesi müteakip sınava kadar geçerlidir.

(4) Giriş sınavı sonrasında memuriyete atanmaya hak kazanan adaylar ile yedekler listesine alınan adaylara sınav sonucu yazılı olarak da bildirilir.

(5) Giriş sınavı sonucunda başarılı olan aday sayısı, sınav duyurusunda ilan edilen ve atama yapılabilecek azami kadro sayısından daha az olması halinde, ancak başarılı aday sayısı kadar atama yapılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınavına İlişkin Özel Hükümler

Meslek memurluğu giriş sınavı

MADDE 13 – (1) Meslek memurluğu giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

(2) Meslek Memurluğu yazılı sınavında, Türkçe kompozisyon dışındaki bölümler, adayların tercihine göre, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde yapılır.

(3) Almanca veya Fransızca dilinde sınava girecek adayların, Bakanlıkça yapılacak İngilizce sınavlarına da girmeleri ve bu sınavların her bir bölümünden en az altmış puan almaları gerekir.

(4) Yazılı sınavda aşağıdaki esaslar çerçevesinde ek puan alınabilir:

a) Sınava İngilizceden girilmesi halinde, 10 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan hükümler uygulanır.

b) Sınava Fransızca veya Almanca dilinde girilmesi halinde, İngilizce sınavından alınan yetmişin üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına eklenir. Yazılı sınavda üçüncü bir yabancı dilden daha ilave puan alınabilmesi için YDS’den yetmişin üzerinde puan alınmış olması gerekir. Bu durumda, ilave puan eklemeleri, 10 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasına göre adayın lehine olacak şekilde yapılır.

Meslek memurluğu giriş sınavına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 14 – (1) Yazılı sınavda adayların Türkçeye ve yabancı dile hâkimiyeti ile verilen konuyu işleyebilme yeteneği öncelikle değerlendirilir. Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur:

a) Türkçe kompozisyon.

b) İngilizce veya Fransızca veya Almanca kompozisyon.

c) İngilizceden veya Fransızcadan veya Almancadan Türkçeye çeviri.

ç) Türkçeden İngilizceye veya Fransızcaya veya Almancaya çeviri.

d) Sınava Fransızca veya Almancadan girenler için ayrıca;

1) İngilizce kompozisyon.

2) Türkçeden İngilizceye çeviri.

(2) Sözlü sınav hakkında 10 uncu maddenin beşinci fıkrası uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Aday Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Giriş Sınavına İlişkin Özel Hükümler

Konsolosluk ve ihtisas memurluğu giriş sınavına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 15 – (1) Konsolosluk ve ihtisas memurluğu giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

(2) Yazılı sınavda adayların Türkçeye ve yabancı dile hâkimiyeti öncelikle değerlendirilir. Adaylar, sınav duyurusunda ilan edilecek yabancı dillerin birinden sınava girebilirler. Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur:

a) Türkçe kompozisyon veya alan bilgisi.

b) Yabancı dilde kompozisyon veya alan bilgisi.

c) Genel veya alan bilgisiyle bağlantılı bir konuda Türkçeden yabancı dile çeviri.

ç) Genel veya alan bilgisiyle bağlantılı bir konuda yabancı dilden Türkçeye çeviri.

(3) Sözlü sınav hakkında 10 uncu maddenin beşinci fıkrası uygulanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hukuk Müşavirliği Giriş Sınavına İlişkin Özel Hükümler

Hukuk müşavirliği giriş sınavı

MADDE 16 – (1) Hukuk müşavirliği giriş sınavına katılabilmek için yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak gerekir.

Hukuk müşavirliği giriş sınavına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 17 – (1) Hukuk Müşavirliği giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

(2) Yazılı sınavda adayların, hukuki alan bilgisi ile bağlantılı olarak Türkçeye ve yabancı dile hâkimiyeti değerlendirilir. Adaylar, Almanca, İngilizce ve Fransızca dillerinden birinden sınava girebilir. Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur:

a) Anayasa ve idare hukuku, idari yargılama usulü hukuku, ceza hukuku, medeni hukuk, borçlar hukuku veya uluslararası özel hukuk alanında Türkçe görüş bildirme.

b) Yabancı dilde hukuki görüş bildirme.

c) Yabancı dilde bir hukuki metnin Türkçeye çevirisi.

(3) Sözlü sınav hakkında 10 uncu maddenin beşinci fıkrası uygulanır.

İstisnai atama

MADDE 18 – (1) 16 ve 17 nci maddelerdeki koşullara bağlı kalınmaksızın bir yabancı dili çok iyi düzeyde bilmek, yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından onaylanmış yabancı üniversitelerin hukuk fakültelerinden mezun olmak ve ikinci fıkradaki şartları sağlamak kaydıyla istisnai atama yoluyla hukuk müşaviri ataması yapılabilir. Bu şekilde atanacakların yabancı dil bilgisinin ölçülmesi amacıyla Bakanlıkça ayrıca bir yazılı veya sözlü sınav da düzenlenebilir.

(2) Bu şekilde atanacaklardan ayrıca;

a) Hakim veya savcı olanların adaylık süresi hariç olmak üzere en az iki yıllık mesleki tecrübeye sahip olması,

b) Hukuk fakültesi mezunu olanların hukuk alanında en az doktora unvanını taşıyor olması,

c) Avukat olanların stajyerlik süresi hariç olmak üzere en az iki yıl mesleğini icra etmiş olması,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarında hukuk müşaviri olarak görev yapanların en az iki yıldır hukuk müşaviri olarak çalışıyor olması,

şartları aranır.

ALTINCI BÖLÜM

Danışmanlık Giriş Sınavına İlişkin Özel Hükümler

Danışmanlık sınavına giriş

MADDE 19 – (1) Danışman olarak istihdam edilecek personel için giriş sınavı açılmasına Bakanlıkça karar verildiği takdirde, Bakanlığın ihtiyaç duyduğu uzmanlık alanlarında en az beş yıllık mesleki tecrübeye veya bu alanlarda doktora ya da daha üst akademik unvanlara sahip bulunması gerekir. Devlet memuru olanlar için KPSS şartı aranmaz.

Danışmanlık giriş sınavına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 20 – (1) Danışmanlık giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

(2) Yazılı sınavda adayların, mesleki alan bilgisi ile bağlantılı olarak Türkçeye ve yabancı dile hâkimiyeti değerlendirilir. Adaylar, sınav duyurusunda ilan edilen dillerden birinden sınava girebilir. Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur:

a) Mesleki alan bilgisi ile bağlantılı bir konuda Türkçe kompozisyon.

b) Mesleki alan bilgisi ile bağlantılı Türkçe bir metnin yabancı dile çevirisi.

c) Mesleki alan bilgisi ile bağlantılı yabancı dilde bir metnin Türkçeye çevirisi.

(3) Sözlü sınav hakkında 10 uncu maddenin beşinci fıkrası uygulanır.

YEDİNCİ BÖLÜM

Mütercimlik Giriş Sınavına İlişkin Özel Hükümler

Mütercimlik giriş sınavı

MADDE 21 – (1) Mütercimlik giriş sınavına katılabilmek için en az dört yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olmak ve sınav duyurusunda ilan edilen asgari KPSS ve YDS puanlarını elde etmiş olmak gerekir. Mütercimlik sınavına giriş için, belgelendirilmiş olmak kaydıyla mesleki tecrübe şartı da aranabilir.

Mütercimlik giriş sınavına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 22 – (1) Mütercimlik giriş sınavı, yazılı ve sözlü sınavdan oluşur.

(2) Yazılı sınavda adayların Türkçeye ve yabancı dile hâkimiyeti değerlendirilir. Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşur:

a) Uluslararası ilişkiler alanında Türkçe bir metnin yabancı dile çevirisi.

b) Uluslararası ilişkiler alanında yabancı dilde bir metnin Türkçeye çevirisi.

(3) Sözlü sınav hakkında 10 uncu maddenin beşinci fıkrası uygulanır.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Yeterlik Sınavları

Yeterlik sınavlarına ilişkin genel esaslar

MADDE 23 – (1) Meslek memurlarının tabi olduğu başkâtiplik ve konsolosluk yeterlik sınavı ile konsolosluk ve ihtisas memurlarının tabi olduğu kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavı, gerekli koşulları taşıyan aday veya adayların bulunması halinde açılır. Gerekli koşulları 1 Ocak-30 Haziran döneminde sağlayan adaylar 30 Haziran’dan önce; 1 Temmuz-31 Aralık döneminde sağlayan adaylar ise 31 Aralık’tan önce yeterlik sınavına tabi tutulur.

(2) Yeterlik sınavları yazılı ve sözlü aşamalarından oluşur. Her bir aşamada geçer not yüz üzerinden yetmiştir.

(3) Yazılı sınavda sözlük kullanılması serbesttir.

(4) Yeterlik sınavları Türkiye’de ve ilan edilecek dış temsilciliklerde yapılabilir. Aralarında saat dilimi farkı bulunan dış temsilciliklerde de yazılı sınav düzenlenmesi halinde, sınavın aynı anda başlamasını teminen gerekli planlama yapılır. Sınavlar, mesai saatleri dışında ve hafta sonlarında da gerçekleştirilebilir. Dış temsilciliklerde gerçekleştirilecek yazılı sınavlar için merkez teşkilatından yeterli sayıda gözlemci görevlendirilir.

(5) Yeterlik sınavındaki başarı sıralaması, yazılı sınavdan alınan geçer not ile sözlü sınavdan alınan geçer notun toplanması suretiyle belirlenir. Memurlardan en az ikisinin aldıkları nihai puan toplamları eşit ise sözlü sınavdan daha yüksek puan almış olan memur başarı sıralamasında öne geçer. Adayların sözlü sınavda aldıkları puanların da eşit olması halinde, başarı sıralaması, sınavdan önceki kıdem sıralaması dikkate alınarak yapılır.

(6) Yeterlik sınavlarının yürütülmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili diğer hususlarda, 10 uncu madde hükümleri uygulanır.

Başkâtiplik ve konsolosluk yeterlik sınavına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 24 – (1) 13 üncü maddenin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrası, başkâtiplik ve konsolosluk yeterlik sınavları hakkında da uygulanır. Ancak başkâtiplik ve konsolosluk yeterlik sınavında 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası çerçevesinde alınabilecek ek puanların yarısı uygulanır.

(2) Yazılı sınav aşağıda belirtilen üç bölümden oluşur:

a) Uluslararası ilişkiler ile bağlantılı bir konuda, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinde tutum kâğıdı, nota, konuşma metni, mektup, makale veya benzeri bir metnin kaleme alınması.

b) Uluslararası ilişkiler ile bağlantılı bir konuda Türkçe değerlendirme veya analiz yapılması.

c) Konsolosluk, idari-mali işler, protokol ve duyurulacak diğer konu başlıklarını kapsayan bölüm.

(3) Fransızca veya Almancadan sınava girenlerin 13 üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca tabi tutulacakları İngilizce sınavında da tutum kâğıdı, nota, konuşma metni, mektup, makale veya benzeri bir metnin yazılması istenir.

(4) Sözlü sınavda, memurun mesleki bilgisi, nitelikleri ve motivasyonunun yanısıra müzakere ve muhakeme kabiliyeti ile yabancı dile hâkimiyeti öncelikle değerlendirilir.

Kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavına ilişkin usul ve esaslar

MADDE 25 – (1) Kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavına İngilizce dışında bir yabancı dilden girecek memurların, İngilizce dilinde YDS’den en az C seviyesinde başarılı olmuş bulunmaları gerekir. Kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavında sınava girilen yabancı dil dışındaki yabancı dillerden ek puan alınmasında 13 üncü maddenin dördüncü fıkrası ve 10 uncu maddenin dokuzuncu fıkrası çerçevesinde alınabilecek ek puanların yarısı uygulanır.

(2) Yazılı sınav aşağıda belirtilen üç bölümden oluşur:

a) Uluslararası ilişkiler ile bağlantılı bir konuda yabancı dilde kompozisyon.

b) Uluslararası ilişkiler ile bağlantılı bir konuda Türkçe kompozisyon.

c) Konsolosluk, protokol, idari-mali işler ve duyurulacak diğer konu başlıklarını kapsayan bölüm.

(3) Sözlü sınavda, memurun mesleki bilgisi, nitelikleri ve motivasyonu ile müzakere ve muhakeme kabiliyeti ile yabancı dile hâkimiyeti öncelikle değerlendirilir.

DOKUZUNCU BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurlarının yurtdışı sürekli göreve atanabilmelerine ilişkin usul ve esaslar

MADDE 26 – (1) Mali hizmetler uzmanları ve merkez memurlarının yurtdışı sürekli göreve atanabilmeleri için girecekleri sınav hakkında 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 11 inci maddesi uygulanır.

(2) Sınav çoktan seçmeli olarak yapılır.

(3) Sınavda, konsolosluk, idari ve mali işler ile duyurulacak diğer konu başlıklarında sorular yöneltilir. Bu sorulardan en az beşi, Türkiye’nin dış politika gündemi ile bağlantılı güncel konuları kapsar.

(4) Sınavdaki nihai başarı puanı, çoktan seçmeli sınavdan alınan puana, sınav tarihinden itibaren son iki yıl içinde alınmış YDS puanının eklenmesi suretiyle hesaplanır.

(5) Sınav öncesinde ilan edilen kontenjana başarı sıralaması itibarıyla giremeyen memurlar yedekler listesine alınır. Yedekler listesi, müteakip sınava kadar geçerlidir ve bu sınav sonrasında yapılacak yurtdışı görevlendirmeler için kazanılmış hak oluşturmaz. İhtiyaç halinde her takvim yılı içinde tek bir sınav düzenlenmesi esastır.

(6) Sınavda eşit puan alınmış olunması halinde, sırasıyla YDS’den daha yüksek puan almış olana, YDS puanlarının da eşit olması halinde ise askerlik hizmeti dâhil Bakanlıktaki fiili hizmet süresi fazla olana öncelik tanınır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 21/8/2010 tarihli ve 27679 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş sürecine ilişkin hükümler

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 25 inci maddenin birinci fıkrası, 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 4 üncü maddesi çerçevesinde konsolosluk ve ihtisas memurluğu statüsüne geçen memurlardan kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavı ile özel yeterlik sınavına girecekler için uygulanmaz. Bu memurlardan kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavına girecek olanların anılan sınav için tercih edecekleri yabancı dilin, ilgili memurun Bakanlık giriş sınavındaki yabancı dili ile aynı olması şartı da yoktur. Ancak, giriş sınavındakinden farklı bir yabancı dilde kariyer ilerleme ve konsolosluk yeterlik sınavına girecek memurların, 10 uncu maddenin dokuzuncu fıkrası çerçevesinde yazılı sınavda ilave puan alabilmeleri için ilave puan alınabilecek yabancı dillerden ilkinin memurun Bakanlık giriş sınavındaki yabancı dili ile aynı olması gerekir.

(2) Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin altıncı fıkrasında, aynı unvan kadrosuna ilişkin giriş sınavlarının yazılı veya sözlü aşamalarından herhangi birinden olmak üzere toplam üç kez başarısız olan adaylar için getirilen düzenleme; sözlü aşama için 1/8/2011 tarihinden sonra yapılan sınavlar, yazılı aşama için ise bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra yapılacak sınavlar için uygulanır.

Yurtdışına sürekli görevle atanabilecek merkez memurları

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun geçici 5 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları kapsamında yurtdışına sürekli görevle atanabilecek merkez memurları hakkında 26 ncı madde hükümleri uygulanmaz.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dışişleri Bakanı yürütür.