4691 Sayılı Kanunundan Yararlanılması Durumunda, Bölgedeki Faaliyetlere İlişkin Proje Giderlerinin Ar-Ge İndirimine Konu Edilip Edilemeyeceği Hk

4691 Sayılı Kanunundan Yararlanılması Durumunda, Bölgedeki Faaliyetlere İlişkin Proje Giderlerinin Ar-Ge İndirimine Konu Edilip Edilemeyeceği Hk

Sayı:64597866-125[10-2016]-11538

Tarih: 17/06/2016

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü

 

Sayı    : 64597866-125[10-2016]-11538           17/06/2016

Konu  : 4691 sayılı Kanunundan yararlanılması durumunda, bölgedeki faaliyetlere ilişkin proje giderlerinin Ar-Ge indirimine konu edilip edilemeyeceği  hk.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan vergi teşvikleri arasında sayılan Ar-Ge ve destek personeli ücretine tanınan istisnadan yararlanılıp kurumlar vergisi istisnasına konu edilebilecek faaliyet kazancının bulunmaması nedeniyle bölgedeki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen kazanç istisnasından yararlanılmaması halinde, teknoloji geliştirme bölgesindeki faaliyetlerinize ilişkin yönetici şirket onayına tabi olarak gerçekleştirilecek proje giderlerinin Ar-Ge indirimine konu edilip edilemeyeceği veya kurum kazancının tespitinde ne şekilde dikkate alınacağı konularında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrasında, yönetici şirketlerin bu Kanun uygulaması kapsamında elde ettikleri kazançlar ile bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki yazılım, tasarım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançların 31/12/2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesna olduğu hüküm altına alınmıştır.

12.3.2014 tarih ve 28939 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, 4691 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlendiği Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin "Muafiyet ve istisnalar" başlıklı 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde ise; " Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu  bölgedeki  yazılım  ve/veya  Ar-Ge  faaliyetlerinden  elde  ettikleri  kazançları  31/12/2023  tarihine  kadar  gelir      ve

kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisnanın uygulanabilmesi için mükellefler bağlı bulundukları vergi dairesine başvuruda bulunurlar. Bu başvuruya, yönetici şirketten alınan söz konusu vergi mükellefinin Bölgede yer aldığını ve mükellefin faaliyet alanlarını gösteren belge eklenir, aksi takdirde bu bent kapsamındaki istisna uygulanmaz." açıklamalarına yer verilmiştir.

Diğer taraftan, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin "10.2.9.2.5. Teknoloji Geliştirme  Bölgelerinde  ve  serbest  bölgelerde  yapılan  Ar-Ge  harcamaları"  başlıklı bölümünde;

" 5228 sayılı Kanunun gerekçesinde, Ar-Ge indirimine ilişkin düzenlemenin, Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununda yer alan teşvik edici düzenlemenin bir tamamlayıcısı niteliğinde olduğu belirtilmiştir. Ar-Ge indirimi uygulaması açısından, Ar-Ge departmanının bulunduğu yerin önemi bulunmamaktadır. Firmanın faaliyet yeri olması şartıyla, gerek firma merkezinin bulunduğu yerde veya ayrı bir yerde, gerekse teknoloji geliştirme bölgelerinde kurulan Ar-Ge departmanlarında yapılan harcamalardan bu Tebliğde belirtilen kriterlere uyanlar Ar-Ge indirimi  kapsamındadır.

Bilindiği üzere, Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, kurumların kurumlar vergisinden istisna edilen kazançlarına ilişkin giderlerinin veya istisna kapsamındaki faaliyetlerinden doğan zararlarının, istisna dışı kurum kazancından indirilmesinin kabul edilemeyeceği hüküm altına alınmış  bulunmaktadır.

Dolayısıyla, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya serbest bölgelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden bir kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun geçici 2 nci maddesinde ya da 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun geçici 3 üncü maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak  kazancın  elde  edilmesine  yönelik  olarak  yapılan  harcamalar  Ar-  Ge indirimi kapsamında değerlendirilmeyecektir. Diğer bir  ifadeyle,  kazancına  istisna  uygulanacak  Ar-Ge faaliyetleri için yapılan harcamalar dolayısıyla Ar-Ge indiriminden yararlanılması söz konusu değildir.

 

Ancak, teknoloji geliştirme bölgelerinde veya  serbest bölgelerde yürütülen     Ar-Ge

 

faaliyetlerinin işletmenin kendi faaliyetiyle ilgili olması ve anılan kanunlarda yer alan istisnalara  konu olmaması durumunda, bu tür harcamalar Ar-Ge indirimi kapsamında   değerlendirilecektir."

 

denilmektedir.

Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinden kazanç doğması ve bu kazançla ilgili olarak 4691 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde yer alan istisnadan yararlanılacak olması durumunda, istisna uygulanacak kazancın elde edilmesine yönelik olarak yapılan harcamalar için Ar-Ge indiriminden yararlanılması  mümkün değildir.

Ancak, teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülen Ar-Ge faaliyetlerinizin şirketinizin kendi faaliyetiyle ilgili olması ve anılan kanunlarda yer alan istisnalara konu olmaması durumunda, bu faaliyetle ilgili yaptığınız harcamaları Ar-Ge indirimi kapsamında değerlendirmeniz mümkün bulunmaktadır. Aynı şekilde, 4691 sayılı Kanunda yer alan vergi teşvikleri arasında yer alan ve bölgede çalışan Ar-Ge ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücret gelirlerine ilişkin istisnadan yararlanılmış olması, teknoloji geliştirme bölgelerinde şirket faaliyetlerinizle ilgili olarak gerçekleştirilen ve anılan kanunlarda yer alan istisnalara konu edilmeyen Ar-Ge faaliyetlerine ilişkin yapılan harcamalar için Ar-Ge indiriminden yararlanılmasına engel oluşturmayacaktır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

(*)      Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

 

(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.