2017 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

2017 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun’un 2 nci maddesinde mali tatil kapsamında çalışma hayatı ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili beyan bildirim ve ödemelerle ilgili hususlar açıklanmıştır.

Bu arada, 27 Ocak 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6661 Sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18. Maddesi ile de 5604 sayılı Kanunun 1. Maddesinin 6. Fıkrasındaki“Mali tatilin sona erdiği günü izleyen yedi gün içinde biten bu madde kapsamındaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren yedinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılır.’’hükmündeyer alan ‘’yedi gün’’ ibaresi ‘’beş gün’’ ’’yedinci günün’’ ifadesi ‘’beşinci günün’’ şeklinde değiştirilmiştir.

Mali Tatil Süresi

5604 sayılı Kanunun 1. Maddesi uyarınca 2017 yılında 01.07.2017 – 20.07.2017 dönemi mali tatildir.

Yasal düzenleme gereği, tatilin sona erdiği günü izleyen beş gün içinde biten kapsamdaki kanuni ve idari süreler, mali tatilin son gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günün mesai saati bitiminde sona ermiş sayılmaktadır.

Bu çerçevede, mali tatili takip eden beş güne rastlayan bazı yükümlülükler için süre 25.07.2017 Salı gününe uzamaktadır.

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunda yapılan son değişiklikler de dikkate alındığında, 2017 yılı mali tatilinde sosyal güvenlik ile ilgili kapsama giren beyan, bildirim ve yükümlülüklerin aşağıda belirtilen tarihlerde yerine getirilmesi halinde yasal süresi içinde yapılmış sayılacaktır.

2017 Yılı Mali Tatilinde Sosyal Güvenlik Uygulamaları

Beyan/Bildirim/Yükümlülük

İlgili Mevzuat

Son Günün Mali Tatile (1-20 Temmuz Arasına) Rastlaması Halinde

Son Günün 21-25 Temmuz arasına rastlaması halinde

İşyeri Bildirgesi Yönünden

5510/11. md

27.07.2017

25.07.2017

Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi Yönünden

5510/8. md

27.07.2017

25.07.2017

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirgesi Yönünden

5510/9. md

27.07.2017

25.07.2017

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Yönünden

SSİY/102. md

-

25.07.2017

İdari Para Cezasına İtiraz ve Ödeme Yönünden

5510/102. md

27.07.2017

25.07.2017

Primlerin Ödenmesi Yönünden

5510/88. md

Haziran ayı primlerinin ödeme süresinin son günü mali tatile rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılacak

Haziran ayı primlerinin ödeme süresinin son günü 21-25 Temmuza rastlamadığından normal süresinde ödeme yapılacak

SGK''nın Resen Hesapladığı Prim Borcuna İtiraz Yönünden

SSİY/113. md

27.07.2017

25.07.2017

Asgari İşçilik Uygulamasından Kaynaklanan Borcun Kabulüne Dair Taahhütname Yönünden

SSİY/112. md

27.07.2017

25.07.2017

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Orana İtiraz Yönünden

Asgari İşçilik Tespit Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik/ 17. Md

27.07.2017

25.07.2017

Prim Borçlarının Ertelenmesi Talebi Yönünden

5510/91. md

27.07.2017

25.07.2017

Denetim Elemanlarına İşyeri Kayıt ve Belgelerin İbraz Edilmesi Yönünden

SSİY/107. md

27.07.2017

25.07.2017

Sosyal güvenlik mevzuatına yönelik denetim ve kontrol işlemleri

Mali tatilin uygulandığı 1 Temmuz-20 Temmuz tarihleri arasında SGK müfettiş ve denetmenleri tarafından sosyal güvenlik mevzuatının uygulanmasına yönelik denetim, kontrol, tespit, tarama yapılabilecek, yine işyeri kayıt ve belgelerinin ibraz edilmesine yönelik tebligat gönderilebilecektir.

Ancak, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesi için verilen sürenin son gününün, mali tatile rastlaması halinde, istenilen kayıt ve belgelerin en geç 27.07.2017 tarihine kadar, son günün 21-25 Temmuz arasındaki bir güne rastlaması halinde ise 25.07.2017 tarihine kadar ibraz edilmesi halinde yasal süresi içinde ibraz edilmiş sayılacak ve idari para cezası uygulanmayacaktır.

Mali tatil kapsamına girmeyen iş ve işlemler

İş hukuku ve sosyal güvenlik mevzuatı ile ilgili aşağıda belirtilen iş ve işlemler maali tatil kapsamına girmediğinden ilgili kanunlarda belirtilen süreler içinde yerine getirilmesi gerekmektedir.

• 5510 sayılı Kanuna tabi işverenlerin ve 4-b kapsamındaki sigortalıların 6183 sayılı Kanun ve çeşitli tarihlerde çıkarılmış olan yeniden yapılandırma kanunlarından kaynaklanan ödeme ve diğer yükümlülükleri,

• İş kazası ve meslek hastalığı olaylarının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirimi,

• İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde işverenlerce düzenlenmesi gereken vizite kâğıdı,

• E-bildirge uygulaması kapsamında işverenlerce internet ortamında Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilen sigortalı hesap fişi,

• Sigortalıların istirahatli oldukları sürede işyerinde çalışmadığına dair işverenlerce internet ortamında yapılması gereken çalışmazlık bildirimi,

• 4857 sayılı İş Kanunu tabi işverenlerin toplu işçi çıkarma ile ilgili olarak yapmaları gereken bildirim,

• 5510, 6356, 4447, 4857, 6183 sayılı Kanunlar gereğince ilgili kurumlarca gönderilecek tebligatlar ile sigortalılar veya işverenler tarafından açılacak davalarda dava açma süreleri,

(Dünya, 12.07.2017)