Sirküler

Sirküler 07 : 6183 Sayılı Kanun Kapsamında Haczedilen Malların Satış Usul Ve Esaslarında Yapılan Değişikliklere İlişkin Tahsilat Tebliği Yayımlandı

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 14.06.2021 SİRKÜLER NO : 2021/07 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HACZEDİLEN MALLARIN SATIŞ USUL VE ESASLARINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN TAHSİLAT TEBLİĞİ YAYIMLANDI Seri:A Sıra No:13 “Tahsilat Genel ...

Sirküler 06 : Anonim Şirketlerin Genel Kurullarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 29.05.2021 SİRKÜLER NO : 2021/06 Anonim Şirketlerin Genel Kurullarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklikler Yapılmıştır “Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulun...

Sirküler 05 : Kambiyo Senetlerine İlişkin Yapılacak İbraz İşlemleri, İcra Ve İflas Takipleri 31.05.2021 Tarihi Sonrasına Ertelenmiştir

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 30.04.2021 SİRKÜLER NO : 2021/05 KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN YAPILACAK İBRAZ İŞLEMLERİ, İCRA ve İFLAS TAKİPLERİ 31.05.2021 TARİHİ SONRASINA ERTELENMİŞTİR 7318 Vergi Usul Kanunu Ile Bazi Kanunlarda Değiş...

Sirküler 04 : Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2021 SİRKÜLER NO : 2021/04 HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ 31/12/2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete’de ya...

Sirküler 03 : Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 20.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/03 ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Kuruluş aşamasında sözleşm...

Sirküler 02 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Getirilen Değişiklikler

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 10.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/02 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Teknoloji ...

Sirküler 01 : Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Getirilen Değişiklikler

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/01 KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN ile 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Kitle İmha Silahlarının Y...