SPK Sirküleri 2014/23 : Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarının Kayıtlarının Tutulmasına İlişkin Tebliğ (II-13.1)

SPK Sirküleri 2014/23 : Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarının Kayıtlarının Tutulmasına İlişkin Tebliğ (II-13.1)


SPK Sirküleri 2014/23 : Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarının Kayıtlarının Tutulmasına İlişkin Tebliğ (II-13.1)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 07.08.2014

SPK SİRKÜLER NO : 2014/23

KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ

KAYITLARININ TUTULMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(II-13.1)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 22.12.2002 tarihli Seri IV, No:28 tebliğini yürürlükten kaldıran ve yeni düzenlemeleri içeren II-13.1 sayılı "Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" (Tebliğ) 07.08.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde tutulacak hesaplar, sermaye piyasası araçlarının kaydileştirilmesi, teslim ve imhası, sermaye piyasası araçları üzerinde gerçekleştirilecek işlemler ve devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) işlemlerine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

Getirilen önemli Tebliğ düzenlemeleri aşağıdaki gibidir;

MKK nezdinde tutulacak hesaplar, TCMB, ihraççılar (sermaye piyasası araçlarını ihraç eden şirketler ve yatırım fonları), yatırım kuruluşları (aracı kurumlar) ve merkezi takas kuruluşları olarak belirtilmiştir.
İhraççı hesapları; ihraççı havuz hesabı, ortak hesabı ve bilinmeyen ortak hesabından oluşmaktadır.
İhraççı havuz hesabı, kaydi sermaye piyasası araçları ihracına ilişkin geçici kayıtların izlenmesi amacı ile tutulmakta ve ortak hesabına sadece Borsada işlem görmeyen payların kayıtları yapılabilmektedir. Bilinmeyen ortak ve bilinmeyen katılımcı hesabı, kaydi dönüştürme aşamasında, hak sahiplerinin ihraççı tarafından bilinmemesi durumunda, bu nitelikteki payların toplu olarak izlenmesi amacı ile oluşturulmaktadır.
Yatırım kuruluşu hesabı, DİBS depo hesabı, havuz hesapları ve yatırımcı hesaplarından oluşmaktadır. Yatırım kuruluşu havuz hesapları, yatırım kuruluşunun, hesap sahibinin vekili sıfatıyla takas işlemlerini yerine getirmesi için kullanılmaktadır. Yatırımcı hesabı, yatırım kuruluşunun işlem yapmaya yetkili olduğu hak sahipleri adına açılmış hesaplardan oluşturulmaktadır.
Yatırımcı hesabı, hak sahibi adına açılmış, nama veya hamiline yazılı olmalarına bakılmaksızın kaydi sermaye piyasası araçlarının izlendiği hesaplardır. Yatırımcı hesabı, yatırımcıların talepleri üzerine, üye sıfatını haiz yatırım kuruluşlarının ve merkezi takas kuruluşlarının MKK'ya yapılacak başvuru çerçevesinde açılabilmektedir.
Tebliğ'de mali ve yönetimsel hakların kullanılması da düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 417'nci maddesi uyarınca genel kurula katılacaklara ilişkin liste, genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanmaktadır. Bu listede pay sahipleri, intifa hakkı sahipleri ile bunların varsa vekil tayin ettikleri kişilerin kimlik bilgilerinin ve payların itibari değerlerinin bulunması gerekmektedir.
İhraççı olarak şirketlerin bilgilendirmesi de düzenlenmiştir. TTK'nın 499'uncu maddesi çerçevesinde ihraççılar tarafından hak sahiplerinin pay defterine kaydında, ilgililerin başvurusuna gerek olmayıp, MKK nezdinde ihraççılar itibarıyla tutulan kayıtlar esas alınabilmektedir.
İdari mercilere verilmek ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla pay sahipliğine ilişkin olarak ihraççılar tarafından talep edilen bilgiler ancak MKK'nın belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde ihraççılara verilebilmektedir. Pay sahipliğine ilişkin bilgiler ayrıca, piyasa gözetim ve denetim politikaları dikkate alınarak SPK tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde MKK tarafından ihraççılara iletilebilecektir. İhraççının bir gerekçe olmaksızın pay sahipleri listesini alabilmesi imkanı kısıtlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.