SPK Sirküleri 2014/07 : Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)

SPK Sirküleri 2014/07 : Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)

SPK SİRKÜLERİ

SPK SİRKÜLER TARİHİ : 21.01.2014
SPK SİRKÜLER NO : 2014/07

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ

(VI-104.1)

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) yeni düzenlemeleri içeren VI-104.1 sayılı "Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği' (Tebliğ) 21.01.2014 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Tebliğ ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda sermaye piyasası suçları arasında sayılan piyasa bozucu eylemlere ilişkin esaslar ile bu eylem ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında uygulanacak yaptırımlar düzenlenmektir.

Tebliğ ile getirilen düzenlemeler aşağıdaki gibidir;

1.Piyasa bozucu eylem, makul bir ekonomik veya finansal bir gerekçeyle açıklanamayan, borsa ve diğer düzenlenmiş piyasaların güven, açıklık ve istikrar içinde çalışmasını bozacak nitelikteki eylem ve işlemler olarak tanımlanmaktadır.

2.Piyasa bozacak nitelikteki eylem ve işlemler; içsel bilgi veya sürekli bilgilere ilişkin piyasa bozucu eylemler; emir veya işlemlere ilişkin piyasa bozucu eylemler ve iletişim veya haberleşme yoluyla işlenen piyasa bozucu eylemler olarak üç ana başlık altında toplanmıştır.

3.VII-128.1 Pay Tebliği'nin 27 nci maddesine ve bu maddenin uygulanmasına ilişkin Kurul İlke Kararlarında yer alan;

  • a-Payları borsada işlem gören ortaklıkların herhangi bir 12 aylık dönemde sermayesinin %10'nunun veya fiili dolaşımdaki paylarının nominal değerinin %50'sini aşan pay satışlarının yönetim kontrolüne sahip ortaklar tarafından borsada gerçekleştirilmesinin planlanması durumunda,
  • b-Ortaklığın oy haklarının %20'sinden fazlasına tek başına veya birlikte hareket ettikleri kişilerle beraber, doğrudan veya dolaylı olarak sahip olunarak ya da, Yönetim kurulu üyelerinden en az birini seçme veya genel kurulda aday gösterme hakkını veren imtiyazlı paylara sahip olunarak "yönetim etkinliği" sağlanması durumunda, ilgili ortaklar tarafından SPK'ca belirlenen pay satış bilgi formunun düzenleme yükümlülüğüne aykırı hareket edilmesi de piyasa bozucu eylem olarak belirlenmiştir.

4.Piyasa bozucu eylem sayılmayan hallerde belirtilerek; gazetecilerin basın meslek ilkeleri ve etiğine uygun olarak yürüttükleri mesleki faaliyetlerin; haber veya yorumların yayımlanmasından önce ilgili sermaye piyasası aracında işlem yapılmaması veya bu hususların başkalarına aktarılmaması, haksız menfaat temin edilmemesi şartıyla piyasa bozucu eylem olarak değerlendirilmeyeceği açıklığa kavuşturulmuştur.

Söz konusu Tebliğ metni için tıklayınız.
 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,
 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.