Firmaca, Serbest Bölgedeki Şubesinde İmalat Sonucu Elektrikli Araca Dönüşümü Yapılan Aracın ÖTV'si Hakkında Özelge

Firmaca, Serbest Bölgedeki Şubesinde İmalat Sonucu Elektrikli Araca Dönüşümü Yapılan Aracın ÖTV'si Hakkında Özelge

Sayı: 
76464994-135[ÖTV.2014.86]-150
Tarih: 
12/06/2015
 

T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
ANTALYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü
12/06/2015
 

Sayı : 76464994-135[ÖTV.2014.86]-150
Konu : Firmaca, serbest bölgedeki şubesinde imalat sonucu elektrikli araca dönüşümü yapılan aracın ÖTV'si hakkında.İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, Antalya Serbest Bölgesinde şubenizin bulunduğu, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunun (2/1-d) maddesi ve ilgili ikincil mevzuat düzenlemesi kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığından alınan yazıya istinaden ÖTV'siz olarak iktisap edilen araçların elektrikli araçlara dönüştürülmesini teminen hariçte işleme rejimi kapsamında şubenize gönderildiği, şubeniz tarafından söz konusu araçların mevcut motorlarının elektrikli motorlarla değiştirilmesini takiben araçların şirket merkezine geri gönderildiği ve bu şekilde elektrik motorlu araca dönüştürülerek satışa sunulacak araçların ilk iktisap kapsamında tesliminde;


- uygulanacak ÖTV oranı,


- verilecek ÖTV beyannamesinin "Mükellefin Alış Bilgileri" bölümüne, aracın ÖTV'siz olarak iktisabının yapıldığı imalatçı firma (Tofaş, Fiat vb.) bilgilerinin mi, yoksa Firmanızın serbest bölgedeki şubesine ait bilgilerin mi girileceği,


- iskontolu satışlarda ÖTV matrahının nasıl hesaplanacağı
hususları ile Firmanızın elektrikli araçlarının satışını yapmak üzere bayilik vermesi halinde, ÖTV siz araç teslimi için bayilerden, ÖTV'siz araç alımına ilişkin yazı aranıp aranmayacağı hususlarında Başkanlığımız görüşü sorulmaktadır.
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun;


- (1/1-b) maddesinde, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tabi olanların ilk iktisabının ÖTV'ye tabi olduğu,


- (2/1-b) maddesinde "ilk iktisap"ın, (II) sayılı listedeki mallardan Türkiye'de kayıt ve tescil edilmemiş olanların kullanılmak üzere ithali, müzayede yoluyla veya kayıt ve tescil edilmiş olsa dahi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine göre iade edilenler de dahil motorlu araç ticareti yapanlardan iktisabı, motorlu araç ticareti yapanlar tarafından kullanılmaya başlanması, aktife alınması veya adlarına kayıt ve tescil ettirilmesini ifade ettiği,


- (2/1-d) maddesinde "motorlu araç ticareti yapanlar"ın, kayıt ve tescile tabi araçları satmak üzere imal ve inşa edenler, fabrika, ana bayii, bölge bayii, bayi, yetkili satıcı ve acenteler ile Maliye Bakanlığınca bu nitelikte oldukları tespit edilenleri ifade ettiği,


- (3/a) maddesinde, vergiyi doğuran olayın, mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisabı ile gerçekleştiği,


- (11/3) maddesinde, (II) sayılı listedeki mallar için verginin matrahının, bunların teslimi, ilk iktisabı ve ithalinde, hesaplanacak özel tüketim vergisi hariç, katma değer vergisi matrahını oluşturan unsurlardan teşekkül edeceği,


- (12/1) maddesinde ise özel tüketim vergisinin, bu Kanuna ekli listelerde yazılı malların karşılarında gösterilen tutar ve/veya oranlarda alınacağı; (II) sayılı listedeki mallardan alınacak verginin, mükellefin bu malı alış bedeli ile her hâlükârda bu malların imalatçısının satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahı üzerinden malın tabi olduğu orana göre hesaplanan vergi tutarından az olamayacağı; verginin, mükellefin alış bedeli üzerinden hesaplandığı durumlarda, malı teslim tarihine kadar bu malı mükellefe teslim eden tarafından yüzde 10'a kadar yapılan indirimlerin alış bedelinden de indirilebileceği, ancak bu indirimler sonrası kalan tutarın, malın imalatçısının satış bedelinden veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi matrahından düşük olamayacağı
hükme bağlanmıştır.


Diğer taraftan, mezkûr Kanuna ekli (II) sayılı liste uyarınca, 87.03 tarife pozisyon sırasının "- Diğerleri" kategorisi kapsamındaki "sadece elektrik motorlu olan" araçlardan


- Motor gücü 85 kW'ı geçmeyenler %3


- Motor gücü 85 kW'ı geçen fakat 120 kW'ı geçmeyenler %7


- Motor gücü 120 kW'ı geçenler %15


oranında ÖTV'ye tabidir.


Bunun yanı sıra, özelge talebinde bulunduğunuz tarih itibariyle yürürlükte bulunan, 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (2.3), (2.5) ve (15.3.1), 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (7) ve 22 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin (A) bölümleri ile 18/4/2015 tarihli ve 29330 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ve söz konusu Tebliğlerin ilgili bölümlerini 1/5/2015 tarihinden itibaren yürürlükten kaldıran Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (I/B/2), (III/A) ve (IV/C/3.1) bölümlerinde başvurunuzda belirtilen hususlar ile ilgili açıklamalara yer verilmiştir.
Buna göre;


1- ÖTV kapsamına hizmetler girmediğinden, Kanuna ekli (II) sayılı liste kapsamındaki bir taşıt aracının mülkiyeti devredilmeden motorlu araç ticareti yapanlar tarafından tadil, bakım veya onarım amacıyla serbest bölgedeki şubelerine gönderilmesi ile söz konusu işlemleri müteakip geri gelmesi/getirilmesi ÖTV'ye tabi değildir.


2- Özelge talep formu ekinde yer alan ve tadilat sonucu elektrikli araca dönüştürüldüğü belirtilen "..." marka "..." tipi araç Kanuna ekli (II) sayılı listenin 87.03 tarife pozisyonu sırasının "- Diğerleri" kategorisi kapsamında vergilendirilen bir taşıt aracı olup, bu aracın ilk iktisabı, sadece elektrik motorlu olmasına bağlı olarak, mezkûr listede motor gücü itibariyle belirlenen oranda ÖTV'ye tabidir.


Söz konusu aracın elektrik motorunun yanı sıra elektrik motoru haricinde başka bir motora da sahip olması durumunda ise, bu araç sadece elektrik motorlu araç olarak değerlendirilmeyeceğinden, elektrik motoru haricindeki motorun motor silindir hacmi dikkate alınarak 87.03 tarife pozisyonu sırasının "- Diğerleri" kategorisi kapsamında vergilendirilecektir.


3- Söz konusu araçların Firmanızca ilk iktisap kapsamında satışında verilecek (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin "Alış Bilgileri" bölümüne, aracın satın alındığı imalatçı firmaya (..., ... vb.) ve bu firmadan alıma ilişkin bilgiler girilecektir.


4- Tadilat veya ek imalat sonrası söz konusu araçların, noter nezdinde bayilik sözleşmesi bulunan bayilerinize satılmak üzere teslimi ÖTV'ye tabi değildir. Ancak, bu taşıtların söz konusu bayiler tarafından ilk iktisap kapsamında satışı ÖTV'ye tabidir.


Öte yandan, araçların, bayileriniz tarafından ilk iktisap kapsamında satışında verilecek (2A) numaralı ÖTV Beyannamesinin "Alış Bilgileri" bölümüne Firmanıza ve Firmanızdan alıma ilişkin bilgiler girilecektir.


5- Firmanızca yapılan/yaptırılan tadilat sonucu araçların ilk iktisap kapsamında satışında ÖTV matrahı, tadilata tabi tutulan aracın imalatçı firmadan alış bedeli ve yapılan/yaptırılan tadilat harcamaları da dikkate alınmak suretiyle belirlenecek emsal bedelden düşük olmamak üzere, satış bedeli olacaktır. Bu durumda, imalatçı firma tarafından Firmanıza yapılan alış faturasından sonraki iskontolar, alış bedelinizin (imalatçı satış bedelinin) tespitinde, dolayısıyla asgari ÖTV matrahının tespitinde dikkate alınmayacaktır.


6- Firmanızca tadilat veya ek imalata tabi tutulan söz konusu araçların bayileriniz tarafından ilk iktisap kapsamında tesliminde ÖTV matrahının, Kanunun (12/1) maddesi ile yukarıda yer verilen ikincil mevzuat düzenlemeleri ve açıklamalar dikkate alınarak belirlenmesi gerektiği tabiidir.
Bilgi edinilmesini rica ederim.