1. Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi yıllık beyannameleri ve bunlara ekli diğer bildirimler

2. Katma Değer Vergisi (KDV)

  • İhracat istisnasından ve indirimli orandan kaynaklanan iade hakkı doğuran işlem ve belgeler
  • Dahilde İşleme İzin Belgesine göre yapılan KDV tecil - terkin işlemleri tasdiki
  • Gümrük Beyanname tasdiki

3. Özel Tüketim Vergisi ile ilgili tasdik raporları

4. Mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde hazırlanan raporlar

  • Vergi teşviki, vergi iadesi ve vergi muafiyetine ilişkin raporlar
  • Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde hazırlanan raporlar (sermayenin korunması vb.)
  • 3984 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun uyarınca Radyo ve Televizyon Üst Kurulu paylarının ödenmesi işlemleri