Sirküler

Sirküler 04 : Hamiline Yazılı Pay Senetlerinin Merkezi Kayıt Kuruluşuna Bildirilmesi Ve Kayıt Altına Alınması Hakkında Tebliğ

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 06.04.2021 SİRKÜLER NO : 2021/04 HAMİLİNE YAZILI PAY SENETLERİNİN MERKEZİ KAYIT KURULUŞUNA BİLDİRİLMESİ VE KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA TEBLİĞ 31/12/2020 tarih ve 31351 sayılı 5. Mükerrer Resmi Gazete’de ya...

Sirküler 03 : Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 20.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/03 ŞİRKET KURULUŞ SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜKLERİNDE İMZALANMASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR. Kuruluş aşamasında sözleşm...

Sirküler 02 : Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun İle 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Getirilen Değişiklikler

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 10.02.2021 SİRKÜLER NO : 2021/02 TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN İLE 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Teknoloji ...

Sirküler 01 : Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Kapsamında Getirilen Değişiklikler

SİRKÜLER SİRKÜLER TARİHİ : 02.01.2021 SİRKÜLER NO : 2021/01 KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE İLİŞKİN KANUN ile 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU KAPSAMINDA GETİRİLEN DEĞİŞİKLİKLER Kitle İmha Silahlarının Y...