Vergi Sirküleri 52 Düzeltme : Ticari Defterlerin Tasdiki ve Ticari Mektup - Belgelerde Bulunması Zorunlu Bilgilere İlişkin Açıklama - DÜZELTME

Vergi Sirküleri 52 Düzeltme : Ticari Defterlerin Tasdiki ve Ticari Mektup - Belgelerde Bulunması Zorunlu Bilgilere İlişkin Açıklama - DÜZELTME


Vergi Sirküleri 52 Düzeltme : Ticari Defterlerin Tasdiki ve Ticari Mektup - Belgelerde Bulunması Zorunlu Bilgilere İlişkin Açıklama - DÜZELTME
VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 06.12.2013

VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/52 DÜZELTME

 

Ticari Defterlerin Tasdiki ve Ticari Mektup - Belgelerde Bulunması Zorunlu Bilgilere İlişkin Açıklama-DÜZELTME

 

Ticari defterlerin tasdikine ve ticari mektup-belgelerde bulunması zorunlu bilgilere ilişkin açıklamaları içeren sirkülerimizin ticari defterlerin kapanış onayına ilişkin kısmında; yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayının izleyen hesap döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere tasdik ettirileceği bilgisi yer almıştır. Yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar yaptırılacak olup, düzeltilmiş sirkülerimiz aşağıdaki gibidir.

 

1. Ticari Defterlerin Tasdiki

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 64. maddesinin 3. fıkrası uyarınca açılış onayı yapılması gereken ticari defterler fiziki ortamda tutulan;

 

Yevmiye Defteri
Defter-i Kebir
Envanter Defteri
Pay Defteri
Yönetim Kurulu Karar Defteri

Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri olup,


Bu defterlerin açılış onayları kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar ( hesap dönemi takvim yılı olan mükellefler için aralık ayı içinde ) notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.

Kapanış onayı ise ; yönetim kurulu karar defteri için izleyen hesap döneminin birinci ayının sonuna kadar, yevmiye defteri için ise izleyen hesap döneminin altıncı ayının sonuna kadar notere yaptırılır.

Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde ise defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilecektir.

Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilecek ve yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşecektir.

 

2. Ticari Mektuplarda ve Ticari Defterlere Yapılan Kayıtların Dayandığı Belgelerde Bulunması Gerekli Bilgiler

 

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ‘nun 39. maddesinin 2. fıkrasında tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterileceği , tüm bu bilgilerin şirketin internet sitesinde de yayımlanacağı, bu sitede ayrıca anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanacağı hükme bağlanmıştır.

 

Aynı Kanun ‘un "Yürürlük" başlıklı 1534. maddesinin 5. fıkrası uyarınca bu hükümler 01.01.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olup, bu yükümlülüğe uymamanın idari para cezası 2014 hesap dönemi için 2.240 TL ‘dır.

 

 

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.