Vergi Sirküleri 50 : Elektronik Deftere İlişkin Sirküler İle Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı

Vergi Sirküleri 50 : Elektronik Deftere İlişkin Sirküler İle Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı


Vergi Sirküleri 50 : Elektronik Deftere İlişkin Sirküler İle Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğ Yayımlandı

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 02.12.2013

VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/50

 

ELEKTRONİK DEFTERE İLİŞKİN SİRKÜLER İLE TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPAN TEBLİĞ YAYIMLANDI

 

Elektronik Defter Tutma Zorunluluğu Getirilen Mükelleflere İlişkin Sirküler:

Elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklamaları içeren 67 no'lu VUK Sirküleri 30.11.2013 Tarihinde Gelir İdaresi  Başkanlığı'nın İnternet Sitesinde duyurusu yapılıp yayımlanmıştır.

Söz konusu Sirkülerde 421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflerin durumları hakkında açıklamalar yapılmıştır. Sirkülerde öne çıkan hususlar şunlardır:

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1. bölümünde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1/9/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmelerinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.
1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğine göre kendilerine izin verilenler, www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır. Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. Ayrıca hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına geçilebilecektir.
Elektronik defter uygulamasında defterler aylık dönemler itibarıyla tutulacağından zorunluluk kapsamına giren mükellefler2014 Aralık ayı içerisinde başvurmaları durumunda,  2014 Aralık döneminin defterlerini aylık olarakoluşturamayacaklardır.

Buna göre 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;

a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 1/1/2015 tarihinden itibaren,

b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,

c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde,

elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

 

Söz konusu Sirkülere ulaşmak için tıklayınız.

 

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ:

01.12.2013 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ  ile  19/12/2012 tarihli ve 28502 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiş ve aynı maddenin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır."

"(6) Pay defteri ve yönetim kurulu karar defterinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda açılış onayı yapılacak yeni defter, kullanımına son verilecek defterle veya zayi edilmişse zayi belgesi ile birlikte notere ibraz edilir. Yeni defterin açılış onayının yapıldığı sırada noter, eski deftere veya zayi belgesine, yeni defterin açılış onayının yapıldığını tarih ve sayıyı belirterek şerh düşer. Eski defterde veya zayi belgesinde söz konusu şerhi gören noter tekrar bir açılış onayı yapamaz."

Yine aynı Tebliğ  ile 15 inci maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Vergi Usul Kanununun 13 üncü ve 15 inci maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı tarafından mücbir sebep halinin ilan edildiği yerlerde, defterlerin kapanış onayları, mücbir sebebin sona erdiği tarihi takip eden ayın sonuna kadar yapılabilir."

 

Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.