Vergi Sirküleri 45 : Yeni Bir Finansman Yönetimi : Gayrimenkulleri

Vergi Sirküleri 45 : Yeni Bir Finansman Yönetimi : Gayrimenkulleri


Vergi Sirküleri 45 : Yeni Bir Finansman Yönetimi : Gayrimenkulleri "Sat - Kirala - Geri Al (Sell&Lease Back)

VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 05.11.2013

VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/45

 

YENİ BİR FİNANSMAN YÖNTEMİ:

 GAYRİMENKULLERİ

 "SAT - KİRALA - GERİ AL (SELL&LEASE BACK)"

 

Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi Kanunlarında değişiklik yapan 6495 sayılı Kanun i02.08.2013 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Bu değişikliklerden biri de " sat-kirala-geri al" olarak adlandırılan finansman modeline ilişkin getirilen vergi istisnalarıdır. Düzenlemelere ilişkin olarak 03.08.2013 Tarih ve 2013/37 nolu Vergi Sirkülerimiz de açıklamalar yapılmış olup konuya ilişkin ilave bilgiler sunulması ihtiyacı hasıl olmuştur.

İlgili yasal düzenlemede yer alan "Sat- Kirala- Geri Al " sisteminin işleyiş esasları şöyledir:

İstisnaya sadece şirket aktiflerinde kayıtlı taşınmazlar dahildir,
Aktife kayıtlı taşınmazların 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve sözleşme sonunda geri alınması şartıyla,  finansal kiralama şirketlerine rayiç bedelle satışı gerekmektedir,
Söz konusu satıştan doğan kazancın tamamı taşınmazların en az iki yıl aktifte bulunma şartı aranmaksızın kurumlar vergisinden istisnadır,
Ayrıca ilgili taşınmazın Finansal Kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye kiralanması ve kiralamaya konu taşınmazın mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya geri devredilmesi KDV ve tapu harcından istisnasıdadır,
Diğer yandan finansal kiralama sözleşmeleri ve bu sözleşmelerin devrine ve tadiline ilişkin kağıtlar ile bunların teminatı amacıyla düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.

Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı 8 Nolu KVK Tebliğ Taslağı hazırlamış olup internet sitesinde bulunmaktadır. Ancak taslak henüz Resmi Gazetede yayımlanmadığı için yürürlüğe girmemiştir.

Anılan Tebliğ yayımlandığında uygulamaya ilişkin usul ve esaslar hakkında tarafınıza bilgi verilecektir.

 

Bilgilerinize Sunulur.

Saygılarımızla,

 

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.