Vergi Sirküleri 35:Yatırım İndirimini Kurum Kazancının %25 İle Sınırlayan Kanun Düzenlemesi Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir.

Vergi Sirküleri 35:Yatırım İndirimini Kurum Kazancının %25 İle Sınırlayan Kanun Düzenlemesi Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir.


Vergi Sirküleri 35:Yatırım İndirimini Kurum Kazancının %25 İle Sınırlayan Kanun Düzenlemesi Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir.
VERGİ SİRKÜLERİ


SİRKÜLER TARİHİ : 26.07.2013
SİRKÜLER NO : 2013/ 35

 

YATIRIM İNDİRİMİNİ KURUM KAZANCININ %25 İLE SINIRLAYAN KANUN DÜZENLEMESİ ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMİŞTİR

 

(2010/93 Esas 2012/20 Karar Nolu 09.02.2012 Karar Günlü Anayasa Mahkemesi kararı 26.07.2013 Tarihinde Yayınlanmıştır)

 

6009 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un;

- "Geçici 69. madde kapsamındaki yatırım indirimi istisnası hakkı, önceki yasa kurallarına göre kazanılmış ve yürürlükteki yasa kurallarında öngörülen koşullara göre başlayan ve devam eden yatırımları kapsamaktadır. Bu kapsamdaki yükümlüler, hak kazanmış oldukları yatırım indirimi tutarlarını kazançlarının elverdiği ölçüde matrahlarından indirebileceklerini bilerek yatırım yapmış veya yatırıma başlamışlardır. Dava konusu kuralla, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutarın ilgili kazancın %25'ini aşamayacağı öngörülmüştür. Buna göre, yatırım indirimi istisnasından kazanç yetersizliği nedeniyle yararlanamayan ve indirim hakkı sonraki yıllara devreden mükellefler yatırıma başladıklarında yatırım indirimi olarak kazançlarının tamamını indirebileceklerini hesaplarken, bu düzenlemeyle indirim konusu yapılacak tutar, kazançlarının %25'i ile sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla, mükellefler önceden bilmedikleri ve öngöremedikleri, yatırım indirimi istisnası ile ilgili olarak kazancın belli yüzdesinin indirilebileceği yönündeki bu sınırlandırma ile hak ettikleri yatırım indirimini öngördüklerinden daha uzun bir sürede kazançlarından indirmiş olacaklar ya da sonraki yıllarda kazanç bulunmaması halinde hiç indiremeyeceklerdir." Gerekçeleriyle 5. maddesiyle 193 sayılı Kanun'un geçici 69. maddesinin birinci fıkrasına eklenen "Şu kadar ki, vergi matrahlarının tespitinde yatırım indirimi istisnası olarak indirim konusu yapılacak tutar, ilgili kazancın % 25'ini aşamaz." biçimindeki cümlenin, Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE,


- 6009 sayılı Kanun'un dava konusu olan 62. maddesinin (ç) bendinde ise Kanun'un 5. maddesinin 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe gireceği öngörülmüştür. Buna göre yatırım indirimi tutarına sınırlama getiren 5. madde, 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere Kanun'un yayımlanma tarihi olan 1.8.2010 tarihinde yürürlüğe girecektir. Dava konusu düzenleme, yatırım indiriminin sadece 2010 yılı kazançlarına uygulanması ve sonraki yılların kazancından indirim yapılamaması anlamına gelebileceği gibi yatırım indirimine getirilen sınırlamanın sadece 2010 yılı kazançlarına bir kereye mahsus uygulanması ve sonraki yıl kazançlarında sınırlama olmadan yatırım indiriminin yapılması anlamına da gelebilecektir. Kural, yatırım indirimi tutarlarının mükellefin yıllık kazancının %25'i ile sınırlandırılması uygulamasının hangi yılları kapsayacağı ve sınırlandırmanın sonraki yıllarda uygulanıp uygulanmayacağı konusunda belirli ve açık değildir. Dolayısıyla, farklı uygulamalara neden olabilecek kuralın, mükellefler açısından açık, belirli ve öngörülebilir olduğundan söz edilemez." Gerekçesiyle 62. maddesinin (ç) bendinde yer alan "... 2010 takvim yılı kazançlarına uygulanmak üzere ..." ibaresinin, Anayasa'ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE karar verilmiştir.

 

Bilgilerinize Sunulur.
Saygılarımızla,

 


GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK 
VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.