Vergi Sirküleri 29: Yeni Gelir Vergisi taslağının Yürürlükteki Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları İlişkili Maddelerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Sirküler

Vergi Sirküleri 29: Yeni Gelir Vergisi taslağının Yürürlükteki Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları İlişkili Maddelerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Sirküler


Vergi Sirküleri 29: Yeni Gelir Vergisi taslağının Yürürlükteki Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları İlişkili Maddelerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Sirküler
VERGİ SİRKÜLERİ

VERGİ SİRKÜLER TARİHİ : 15.06.2013
VERGİ SİRKÜLER NO : 2013/29

 

 Yeni Gelir Vergisi taslağının Yürürlükteki Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları İlişkili Maddelerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Sirküler  

 

12.06.2013 tarihinde Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu.
Yeni Gelir vergisi kanun tasarısı ile yatırım, üretim, ihtihdam ve tasarrufların teşvik edilmesi , vergiye uyumun arttırılması, kayıtlı ekonomiye geçişin hızlandırılması, vergi tabanının genişletilmesi ve vergi güvenliğinin güçlendirilmesi ile ilgili konulara yer verildi.
 Yeni Gelir Vergisi Kanun Taslağı ile  Yürürlükte bulunan  193 Nol'lu  Gelir Vergisi Kanunu ve 5520 No'lu Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu ile ilişkili maddelerinin karşılaştırılma tablosunu inceleyebilirsiniz.

GELİR VERGİSİ KANUNU TASLAĞI

193 SAYILI GELİR VERGİSİ KANUNU

5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

BAŞLANGIÇ

Amaç

MADDE 1(1) Bu Kanunun amacı, gerçek kişilerin gelirleri ile kurumların kazançları üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

 

 

 

Tanımlar

MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında aksi belirtilmediği sürece;

a) Asgari ücret: Onaltı yaşını doldurmuş işçiler için uygulanan asgari ücretin brüt tutarını,

b) Çocuk: Mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler ve evlat edinilenler ile mükellefle birlikte oturan; ana veya babasını kaybetmiş torunlar ve vesayeti altında bulunmak şartıyla kendisinin veya eşinin kardeşi, kendisinin veya eşinin kardeşlerinin çocukları dâhil) onsekiz yaşını veya tahsilde olup yirmibeş yaşını doldurmamış olan çocukları,

c) Daimi temsilci: Bir hizmet veya vekâlet sözleşmesi ile temsil edilene bağlı olup, onun nam ve hesabına belirli veya belirsiz bir süreyle ya da birden fazla sayıda ticari işlem gerçekleştirmeye yetkili bulunan kimseler ile bu şartlara bağlı olmaksızın ticari mümessiller, ticari vekiller, satış memurları, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre acente durumunda bulunanlar, temsil edilene ait reklam giderleri hariç olmak üzere giderleri devamlı olarak kısmen veya tamamen temsil edilen tarafından ödenenler veya mağaza ya da depolarında temsil edilen hesabına konsinyasyon suretiyle satmak üzere devamlı olarak mal bulunduranları (Bir kişinin birkaç kişiyi aynı zamanda temsil etmesi, daimi temsilcilik vasfını değiştirmez.),

ç) Eş: Aralarında kanuni evlilik bağı bulunan kişileri,

d) İş merkezi: İş bakımından işlemlerin fiilen toplandığı ve yönetildiği merkezi,

e) İşyeri: 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen işyerini,

f) Kanuni merkez: Kurumların kuruluş kanunlarında, tüzüklerinde, ana statülerinde veya sözleşmelerinde gösterilen merkezi,

g) Kurum: Sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları, dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler ile iş ortaklıklarını,

ifade eder.